О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

  2075    /29.08.2018 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на двадесет и девети август, две хиляди и осемнадесета година,  в състав:

 

 СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 разгледа адм. д. № 2237/2018 година

 

Производството е образувано по жалба вх. № 9080/13.08.2018 година от „Крис Мари 2008“ ООД - Бургас с ЕИК ***и адрес – град Бургас, улица „Шейново“ № 8, против заповед № 765/03.08.2018 година на кмета на Община Приморско.

С разпореждане № 3795/14.08.2018 година (лист 1) на жалбоподателя е указано, че следва да представи доказателство за внесена държавна такса в размер на 50 лева, да обоснове правния си интерес от обжалването и да представи подписани екземпляри от жалбата. Със същото разпореждане жалбоподателят е предупреден, че при неизпълнение на указанията, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Жалбоподателят е уведомен за указанията на 15.08.2018 година, на посочения от него адрес – чрез служителя А.Д., съгласно отбелязването върху разписката на съобщението, изпратено до него (лист 164).

Срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 22.08.2017 година (работен ден).

До настоящия момент, процесуалната нередовност на жалбата не е отстранена.

Установеното обстоятелство е пречка за разглеждането на оспорването по същество.

Затова, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалба вх. № 9080/13.08.2018 година от „Крис Мари 2008“ ООД - Бургас с ЕИК ***и адрес – град Бургас, улица „Шейново“ № 8, против заповед № 765/03.08.2018 година на кмета на Община Приморско.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 2237/2018 година.

 

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: