ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2017, 18.10.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети октомври                           две хиляди и седемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 2237 по описа за 2017 година.                 

 

   На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И. Генова, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Комисия по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас, редовно призован,  се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

 

ОТ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ  се явява И.П.Г., редовно призован.

 

Останалите ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И.С.Г., М.Д.Д., Т.И.Д.,  Е.И.Х., Д.Д.А., Д.Т.Г., Е.Б.Г., Д.Б.Г., Я.П.Д., И.А.Д., редовно призовани, не се явяват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Д.И.Г. против Решение №1391/06.06.2017г. на Община Бургас в частта, в която И.А.Д. фигурира като съсобственик на процесния имот, като моли  съответно да бъде изключен от кръга на лицата, имащи право да получат обезщетение за частта  от имота в размер на 317 кв.м. отреден за изгражданена обектите на зелената система.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт.

 

ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх.№9261/31.08.2017г. от община Бургас, заверено копие на пощенски плик, с който е входирана жалбата, оригинал на удостоверение за наследници на И.Г. Казаков.

 

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№9523/08.09.2017г. от жалбоподателката три броя удостоверения за наследници на Димитрина И. Костова, Калинка И.Д. и И. Георгиев Костов.

 

ДОКЛАДВА постъпило  становище вх.№10810/13.10.2017г. от жалбоподателката, в което сочи че не възразява да бъде даден ход на делото, поддържа жалбата и моли същата да бъде уважена като се изразява становище по същество. Към молбата са приложени 2 броя удостоверения за наследници- изх.№1464/05.09.2017г. на И. Георгиев Костов и изх.№1465/05.09.2017г. на Димитрина И. Костова.  

  Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт  и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

  На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и  обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Оспорвам жалбата, като считам същата за недопустима, тъй като в съдържанието на самата жалба се установява, че жалбоподателката не е против издадения административен акт, а по скоро има претенеци по отношение на лицето, което е вписано в удостоверение за наследници като наследник на починалото лице. Следователно постановеният административен акт е положителен за лицето, което го обжалва. Алтернативно, считам жалбата за неоснователна. Няма да сочим доказателства. Да се приме преписката и допълнително представените от Община Бургас доказателства.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.Г.: Предоставям на съда по отношение на жалбата. Аз не съм обжалвал. Няма да соча доказателства.

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка  и докладваните по-горе в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Р.: Моля  да прекратите производството по делото, поради недопустимост на жалбата, като алтернативно я оставите без уважение като неоснователна и недоказана. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАТА СТРАНА И.Г.: Предоставям на съда по жалбата.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: