ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и пети юни                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2237 по описа за 2012 година

На именното повикване в 15.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Г.Ч., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. В., с представено по делото пълномощно.   

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Г.В., редовно призована, явява се лично. Представлява се от адв. В., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – Зам.-кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.С.Г., редовно призована, явява се лично и с адв. И., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Х.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.Ж.Г., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. И..

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Ж.Г., нередовно призован, не се явява. Представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Р.С.Т., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.И.Д., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

 

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ц.П.Н., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.Д., редовно призован, не се явява. Представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.П.С., редовно призована, не се явява. Представлява се от адв. И., с представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.Г., редовно призована, не се явява.

         В съдебна зала се явява вещото лице В.А.-Д..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

         По делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 17.06.2013 г. – т.е., в срока по чл. 199 от ГПК.

 

         СТРАНИТЕ: Да се пристъпи към разпит на вещото лице.

 

         С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

В.В.А.–Д. – българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.     

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: По отношение на въпрос А.1. установихте ли за процесната разработка за РУП да е налична комбинирана скица за установяване на действителното положение върху извадката по действащия ПУП-ПРЗ?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вижда се кадастралната граница нанесена като линия. На стр. 83 от делото е приложена извадка от действащия ПУП-ПРЗ, от която е видно, че е отразена кадастралната граница по кадастрална карта. Регулационната граница следва да бъде в синьо и да е върху нея. На скицата, която съм гледала тази граница се вижда, но слабо с оглед мащаба на изображението. Приложената по делото извадка е черно-бяла и тези уточнения, които направих не могат да бъдат видени от нея. Говорим за общата граница между УПИ ІІІ-1967 и УПИ ІХ-1966.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: По отношение на въпрос А .2. Вие сте направили две схеми. Тези разработени от Вас схеми всъщност са ли в ситуацията отразена в РУП или Вие сте дали ваше онагледяване? С две думи да уточним дали изготвените от Вас схеми отразяват действителния РУП или представляват ваша разработка въз основа на изготвената експертиза?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като въпроса беше зададен има ли несъответствия и ако има такива те да се отразят в цветна скица, за мен беше по-важно да онагледя действителната ситуация, която е била предмет на РУП-а и във връзка с това изготвих двете схеми, в които са отчетени всички обстоятелства по създаването, поправянето на първоначалната разработка, включително и извършеното геодезическо замерване в процеса на одобряването на РУП-а. Дефакто, Руп-а има несъответствия, които касаят отразените размери в силует и в план, както и абсолютните коти и най-вече става въпрос за неколкократно коригиране на тези размери и квоти, което води до значително объркване и неяснота какво точно предвижда РУП-а като отстояние, височини, обеми и поради това аз счетох за нужно да изработя двете схеми, които коректно отразяват фактически намеренията на РУП-а предвид фактическата обстановка като коти и отстояния между сградите.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: Защо схемите са две?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изработила съм две схеми, тъй като двете съществуващи сгради се намират една спрямо друга под ъгъл. Двете са с начупена сложна конфигурация и в тези случаи нямаме едно единствено най-малко разстояние между тях, а в различни точки и ъгли от едната сграда отчитаме съответно разстояние спрямо дадени точки и ъгли от другата сграда. В конкретния случай, тъй като предмет на процесния РУП е надстрояване само на част от терасата над втория етаж, която също е с начупена форма и съответно има един отстъп, в който обема се отдалечава от общата граница между двата УПИ, затова съм отразила в схема № 1 разстоянията между средната точка от сградата в УПИ ІХ - средна като отстояние спрямо общата граница и съответно новопредвидения обем надстройка в УПИ ІІІ, в разстоянието най-близко до тази обща граница. Съответно в схема № 2 съм дала това отстояние в УПИ ІІІ, но спрямо мястото на обема на новопредвидената надстройка в тази част от сградата в УПИ ІІІ срещуположна на най-близкия връх от сградата. Обемът се формира освен от височина и от контур по план. Те са по различен начин дадени в силуетното изображение. Затова силуетното изображение в схема № 2 е по-малко отколкото силуетното изображение в схема № 1.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: Каква е сградата в УПИ ІІІ? Бихте ли посочили в крайна сметка предназначението на същата – жилищна или офисна? Конкретният ми въпрос е отговаря ли конкретното предназначение на сградата с това, което е посочено в удостоверението за въвеждане в експлоатация?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Терминът характер по смисъла на ЗУТ и Наредба № 7 се употребява в случаите, в които се прецизира височината на дадена сграда. Аз съм възприела, че изградената сграда визира нейното предназначение. Подробно съм отговорила на този въпрос, че в различни документи приложени по делото въпросната сграда е описана с различни терминологии, като съм пояснила каква е тя като описание в удостоверението за въвеждане в експлоатация, какво е предназначението по КК и КР. За мен категорично сградата не е жилищна съгласно определенията дадени в ЗУТ и Наредба № 7, тъй като съгласно тези определения, за да бъде една сграда жилищна, трябва поне 60 % от нейната РЗП да представлява жилищна. В конкретния случай първите два надземни етажа от сградата са с нежилищни нужди, а сумата на площта на първите два етажа е повече от 50% от общата РЗП на сградата.  За въпросния втори надземен и трети етажи съм пояснила, че в първоначалната проектна документация за сградата същите са конкретизирани като офиси. По време на огледа на място за третия етаж обзавеждането може да се приеме като подходящо за използване и за жилище. Категорично сградата не е жилищна.

Не са ми предоставили данни за промяна предназначението на третия етаж.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: По въпрос А.4. при реализиране на надстройката в УПИ ІІІ по начина, по който и Вие сте го разработили и така, както е показан в РУП, а при бъдещо изпълнение на моите клиенти в УПИ ІХ на предвидената по ЗРП надстройка - още един самостоятелен етаж, ще бъде ли необходимо този етаж да отстъпи навътре заради евентуалното реализиране на процесната надстройка с оглед спазване на определени намаления или други отстояния?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да отговоря на този въпрос. Тъй като сградата в УПИ ІХ се явява от по-благоприятната посока на ослънчяване спрямо географските изложения, дефакто този режим на намалени отстояния между застрояването на УПИ ІХ и ІІІ е било установено с плана от 1998 г., където изрично са записани в забележки, които съм приложила в експертизата, че тези намалени отстояния се установяват по реда на чл. 103 от ППЗТСУ/отм./, в който член няма никакви ограничения колко да бъде намаленото отстояние 1/3, 2/3 и т.н. Спрямо това установено от 1998 г. това намалено остояние между сградите в УПИ ІХ и УПИ ІІІ, процесния РУП касае само УПИ ІІІ, като там се иска промяна, завишаване чрез надстрояване на част от двуетажния обем и тъй като този новопредвиден за настрояване обем се явява засенчен спрямо сградата в УПИ ІХ, дефакто целта на РУП-а е да докаже възможност по настоящото законодателство да бъде изграден този обем. Настоящият РУП не променя предвижданията за УПИ ІХ, установени с ПРЗ и ЧКЗСП от 1998 г.

         ВЪПРОС НА АДВ. В.: С реализирането на тази площ в УПИ ІІІ ще се промени ли плътността за парцел ІІІ така, както тя е дадена първоначално 63%?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тъй като плътността е изражение на застроената площ върху площта на УПИ дефакто с надстрояване не се увеличава застроената площ от което следва, че не се променя показателя за плътност. При такова разширяване на разгъната площ се променя показател за интензивност, но не и за плътност.

         АДВ. В.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: С процедирания РУП променя ли се начина и характера на застрояване в условията на чл. 36 от ЗУТ?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Категорично предвид определенията за начин и характер на застрояване, а именно, че начина на застрояване по определенията на ЗУТ и Наредба № 7 и разположението на дадена сграда спрямо вътрешни, странични и регулационни граници съответно не се променя характера и начина на застрояване.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

         ВЪПРОС НА АДВ. И.: Може ли да отговорите дали предвиденото с РУП отстояние е по-голямо или по-малко от нормативно предвиденото по сега действащите разпоредби?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: По схема № 1 отстоянието посочено с цифрата 5,76 е по-голямо от отстоянието 5,565 каквото е нормативно минимално изискуемото. По схемата посоченото отстояние 6.07 между двете сгради е по-голямо минимално изискуемо такова, а именно 5,565.

         ВЪПРОС НА АДВ. И.: Какво представляват тези коти, в какво се състои несъответствието в същите и по какъв начин те влияят на РУП-а, на контура, на силуета, на обема и на плана?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Неколкократно нанесените корекции и поправки, включително и грешките в първоначалния графичен вид на силуетния план създават една обобщена картина на съмнение доколко това, което е предмет на заповедта за одобряване съответства или не на законовите норми. Има конкретни несъответствия във височините на сградата в УПИ ІІІ предмет на бъдещото застрояване, като същите са занижени и отговарят на одобрената проектна документация. Именно защото е толкова трудно да се обясни, затова съм направила схемите.

         ВЪПРОС НА АДВ. И.: Бихте ли посочили какво значение имат тези коти и какво значение имат те върху РУП-а?

            ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Несъответствията посочени от мен в котите влияят върху РУП-а в цялост като възприятие на съществуващо положение и проектно решение, а фактически не се променят местоположенията и отстоянията между сградите, нито възможността да се реализира такова надстрояване върху част от обема на сградата в УПИ ІІІ.

         ВЪПРОС НА АДВ. И.: Възможно ли е да са неверни некотировките по този процесен РУП, а котировките по ЧКЗСП от 1998 г. и тези котировки, които сега заснемането е установило, то отговаря ли на тези от 1998 г. по ЧКЗСП?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Проблемът в този РУП не се състои само на грешка при геодезическото заснемане на котите, но както казах на грешно отразяване на височините на сградите, както и размяна на отстояние на сграда от обща застроителна граница. Дори и да има някакво несъответствие между направеното за РУП-а геодезическо заснемане и реалните коти с някакви 2-3 см, аз не смятам, че е решаващо за доказване възможността за реализирането на надстройката.

         АДВ. И.: Нямам други въпроси към вещото лице.

         ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Ако се реализира надстройката така, както е дадена с РУП-а, тя ще отговаря ли на нормативните изисквания за двете сгради?

         ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ще се спазят отстоянията между сгради, което е изискването на чл. 132 и 136 от ЗУТ.

 

         Съдът с оглед изчерпване въпросите към вещото лице и по заключението на същото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 1000 лв., платими от внесените от страните депозити.

 

         АДВ. В.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. И.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед заявеното от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. В.: Моля да постановите решение, с което жалбата на доверителите ми бъде уважена, а заповедта издадена от зам.-кмета на общината да бъде отменена като неправилна и незаконосъобразна. Ще представя писмена защита. Да ни се присъдят направените съдебно-деловодни разноски.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че издаденият административен акт е правилен и законосъобразен, постановен от компетентен орган. В днешно съдебно заседание се установи, че са спазени нормативните изисквания, поради което моля да го потвърдите и присъдите юрисконсулт възнаграждение.

         АДВ. И.: Считам, че издаденият административен акт е напълно законосъобразен, поради което моля да отхвърлите жалбата. Ще представя писмена защита.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок на страните, в който същите следва да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: