ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 23.01.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На двадесет и трети януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2236 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мегатекс 88“ ООД, редовно призован, се представлява от  адв. Д.С. с пълномощно, находящо се на лист 5 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие при община Бургас, редовно призован  се представлява от юрисконсулт Б.с пълномощно от днес.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш..

 

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило в срок заключение (12.01.2018 г.) по съдебно-техническата експертиза на вещото лице П.Ш..

ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

П.С.Ш. – 61 години, българска гражданка, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ. С.: В констативно-съобразителната част коментирате за контурите на сградата, конкретно въпросният бар-плот с височина 1,10 м съответства ли по конкур на сграда, както е по кадастралния план?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Да, съответства.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Има ли възможност т.нар. преустройство да бъде отделено от повърхността и да бъде преместено на друго място, без да се наруши цялостта и без да изгуби своята индивидуализация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Само преустройството в някои части -да, може - например слънцезащитната конструкция – може да се премести,

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Бар-плотът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Барплотът е изграден върху изграждащата стена на тези бивши съществуващи душове и самият барплот не може да бъде преместен.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.:  Нямам други въпроси към вещото лице.

Съдът счита, че следва да приеме заключението на вещото лице Ш., затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш..

Да се изплати на вещото лице определения депозит (300 лева).

 

АДВ. С.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Представям Специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „Бургас-централен“ и Програма за организация на водоспасителната дейност за сезон 2017 г. на морски плаж „Бургас – централен“. Предоставям ги, тъй като имам еднотипни дела и считам, че са относими.

АДВ. С.: Тези доказателства са неотносими към спора. Действително имаме други дела, те третират преместваеми обекти. Въпросните схеми третират преместваеми схеми, докато процесната заповед касае строеж и въпросът, свързан с чл.56 е неотносим към съществото на спора.

Съдът счита, че следва да приеме представените доказателства, като по тяхната доказателствена стойност ще се произнесе със съответния съдебен акт.

Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от юрисконсулт Б. Специализирана схема за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения, включително допълнителни търговски площи на територията на морски плаж „Бургас-централен“ и Програма за организация на водоспасителната дейност за сезон 2017 г. на морски плаж „Бургас – централен“.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

         АДВ. С.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорената заповед като незаконосъобразна. Подробни съображения сме изразили в сизиращата жалба и такива, които ще представя в писмената защита в 7-дневен срок.

         Моля за присъждане на разноските по списък, който представям. Към списъка съм приложил и извлечение от банковата сметка на дружеството за удостоверяване на извършения банков превод във връзка с договора за правна помощ и съдействие.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Моля да оставите без уважение жалбата против заповед № 1744/05.07.2017 г. на зам.-кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие при община Бургас. Същата е правилна и законосъобразна, издадена от компетентен орган. Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите оспорената в настоящото производство заповед.

         Моля да срок за писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: