ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2017, 14.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На четиринадесети ноември                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 2236 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Мегатекс 88“ ООД, редовно призован, не се явява представител. Постъпила е молба от процесуалния представител на дружеството, с която не се възразява да се даде ход на делото и се прави доказателствено искане за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по Строителство, инвестиции и регионално развитие при община Бургас, редовно призован  се представлява от юрисконсулт Б.с пълномощно от днес.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от „Мегатекс 88“ ООД против заповед №1744/05.07.2017 г. на зам. кмета по СИРР при община Бургас, с която е разпоредено премахването на строеж, именуван „***“, находящ се в поземлен имот с идентификатор ***.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.:  Оспорвам жалбата. Не възразявам за искането за експертиза. Да се приеме преписката. Представям допълнително и моля да приемете схемата на преместваемите обекти на морски плаж „Бургас – централен“, както и кореспонденция между „Булгариен директ райзен” ЕООД и община Бургас писмо рег. индекс 70-00-4536/16.06.2017 г. и писмо изх. № Т-26-Б-126/31.05.2017 г. от гл. секретар на Министерство на туризма, Програма за организация на водоспасителната дейност за 2017 г. на морски плаж „Бургас – централен“, както и цветни специализирани схеми на морския плаж за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения.

Съдът счита, че следва да приеме представените доказателства затова

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА схема на преместваемите обекти на морски плаж „Бургас – централен“, кореспонденция между „Булгариен директ райзен” ЕООД и община Бургас: писмо рег. индекс 70-00-4536/16.06.2017 г. и писмо изх. № Т-26-Б-126/31.05.2017 г. от гл. секретар на Министерство на туризма, Програма за организация на водоспасителната дейност за 2017 г. на морски плаж „Бургас – централен“ и цветни специализирани схеми на морския плаж за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения.

ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 2 от делото.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза с въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в молба вх.№ 12012/13.11.2017г.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.С.Ш..

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението.

Вещото лице да се уведоми за започване на изпълнение по възложената задача след представено доказателство за внесен депозит.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 23.01.2018 г. от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: