ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На седемнадесети януари                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2236 по описа за  2016 година                     

На именното повикване в 10:08 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „И.В.“, редовно уведомена, явява се лично едноличния търговец и с адвокат К., с представено по делото пълномощно.

          ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Директор на РЗИ – Бургас, редовно уведомен, не изпраща представител.

          Явява се допуснатия до разпит свидетел С.С..

         

          По хода на делото:

          АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

            Съдът с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:             

Производството е образувано по жалба срещу заповед № РД-21-146/25.10.2016г. на директора на Регионална здравна инспекция гр.Бургас, за заличаване от Регистъра на обектите с обществено предназначение на „Оптика Бургас“.

Към делото е приложена административната преписка по която е издадена оспорената заповед. В съпроводителното писмо, с което жалбата е изпратена до съда, ответникът направи искане за разпит на свидетел, който беше допуснат и призован за днешно съдебно заседание.

С молба от 16.12.2016г. жалбоподателят, чрез пълномощника си адв. Г.К., представи писмени доказателства с преписи за другата страна.

 

          АДВ. К.: Поддържам жалбата и всички направени в нея възражения, включително и твърдението за нищожност на административния акт, като считаме, че не е налице нормативна възможност по Наредба №9/2005 г. за делегиране пълномощията на директора на РЗИ и неговия заместник.

Поддържаме доказателствените искания. Моля да приемете представените с жалбата и нарочната молба писмени доказателства. Моля след разпита на допуснатия свидетел, да допуснете до разпит свидетеля, който водим, който ще установи по каква причина доверителката ми е отсъствала от оптиката. Свидетелят е извън залата, но е тук.

 

          Съдът ПРИСТЪПВА към разпит и СНЕМА самоличност на допуснатия и призован свидетел за днешно съдебно заседание, както следва:

          С.Г.С. – ** години, български гражданин, неженен, неосъждан, без дела и родство със страните по делото, предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещава да говори истината.

 

          СВИДЕТЕЛЯТ С.: Работя като главен инспектор в РЗИ - Бургас.

          На 18.10.2016 г. отидох на регулярна проверка в оптиката, която се намира на ул. „Съгласие“ № 6 до старата поща в гр. Бургас. Оптиката беше заключена. Вътре в оптиката всички рафтове бяха празни, шкафове нямаше, нито очила, нито очни материали. На вратата имаше надпис: „Изготвяме данъчни фактури“. През годината съм минал поне още два-три пъти, но оптиката винаги е била затворена и празна.

На 15.10.2015 г. също минах там на проверка, но оптиката още тогава беше заключена, като рафтовете и шкафовете бях празни. По тях имаше сложени вестници и нямаше никакви очни материали. Поради факта, че близо година и нещо оптиката не работи, пуснахме тази заповед за заличаване на оптиката като обект с обществено предназначение. Освен това, този надпис, че се издават данъчни фактури противоречи на наредбата за оптиките съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредбата за оптиките, която гласи, че в помещенията на оптиките не могат да се извършват други дейности освен ремонт, продажба на очила и материали. Поради този факт и съгласно Закон за здравето и Наредбата за оптиките за поддържане на публичен регистър по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 9, беше издадена заповедта.

          ВЪПРОС НА АДВ. К.: Освен проверките през 2015 г. и 2016 г., за които има протоколи, има ли и други проверки? Отразени ли са?

          СВИДЕТЕЛЯТ С.: Правени са и други проверки, но няма отразяване в протоколи. Нямаше никой и не мога да отразявам.

          Не съм правил опит да се свържа с търговеца, който стопанисва тази оптика. На проверката, която е на 18.10.2016 г. бях в деня на проверката с друг мой колега - Ж.П., която е подписана на протокола.

 

          С оглед направеното искане от жалбоподателя, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДОПУСКА до разпит посочения от жалбоподателя свидетел, когото ВЪВЕЖДА в съдебната зала и на когото СНЕМА самоличност както следва:

         М.Р.К. – ** г., български гражданин, неомъжена, неосъждана, без дела и родство със страните.   

Свидетелката предупредена за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

          Обещава да говори истината.

 

          СВИДЕТЕЛКАТА К. НА ВЪПРОСИ НА АДВ. К.: Живея на съпружески начала с по-големия син на И.В.. Живеем в едно домакинство с И.В.. В това домакинство живее и по-малкия й син с приятелката му, както и детенцето им. Това дете все още няма годинка - на 11 месеца е.

          В края на месец октомври 2016 г. тя сподели с нас, че оптиката е затворена. След това коментирахме къде е била на въпросната дата - 18.10.2016 г. и понеже майката на детето е студентка редовно обучение, беше на практика и В. гледаше малкото дете – своето внуче.

          Случвало се е и друг път да остава вкъщи и да гледа внучето, тъй като всички работим.

          АДВ. К.: Нямам други въпроси към свидетелката.

          Във връзка с показанията на току-що разпитания свидетел, представям и моля да приемете уверение от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас и удостоверение за раждане на детето С.П.В.. Нямам други доказателствени искания. 

Моята доверителка заявява, че в дните, в които не е в оптиката, стоката за да не е изложена по рафтовете, тъй като вече в течение на няколко години е правен опит за разбиване и поради това, когато не е на работа, тя прибира всички очила и материали в шкафовете.

Моля да приключите събирането на доказателствата и да дадете ход по същество.

 

          С оглед направените твърдения и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства, включително и представените в днешно съдебно заседание.

          ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

          АДВ. К.: Моля Ви да постановите решение, с което да уважите жалбата на моята доверителка и да прогласите нищожността, а евентуално да отмените като незаконосъобразна издадената заповед на директора на РЗИ – Бургас, както и да присъдите направените съдебно- деловодни разноски за тази инстанция.

Подробни доводи ще изложа в писмена защита, в посочен от съда срок.

          Съдът ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмена защита, след което ще се произнесе с решение в законния срок.

          Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: