ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2235 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 12.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегатекс 88“ ООД се явява адвокат С..

За ответника заместник кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие се явява юрисконсулт Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Ще моля ответната страна да представи съответната извадка от графична част към заповед № 675/1998г. Не държа за представяне на самия текст на заповедта, тъй като от графичната част може да се установи какви са предвижданията на плана.

Юрисконсулт Р.: Представям графична част на заповед № 675/1998г. с предвижданията и на застроителния план. Представям и цветно копие, извадка от самия план, на която се вижда по-ясно самата част, която е приобщена, частта от терасата, която е приобщена към сградата, това с по-едрите щрихи и се вижда, че е единствен подход към сграда 20, която преди време е била летни душове и е преустроена като бар и за която има образувано административно дело №2236/2017г. по описа на Административен съд Бургас.

 

 

СЪДЪТ намира представените от ответната страна писмени доказателства за относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. С оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя следва да бъде отменено протоколното определение от предходното съдебно заседание, с което е задължена ответната страна, на осн. чл. 191 от ГПК, да представи заповед за одобряване на застроителния план по отношение на процесната сграда. Ето защо, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА комбинирана скица-извадка от действащ план с рег. инд. 16/20.02.2018г. и цветно копие- извадка от одобрен застроителен план по отношение на процесната сграда.

ОТМЕНЯ протоколното определение от 31.01.2018г., с което е задължена ответната страна да представи заповед за одобряване на застроителен план по отношение на процесната сграда.

 

Адвокат С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

Адвокат С.: От името на довереното ми дружество, моля да постановите съдебен акт, с който да отмените оспорена заповед като незаконосъобразна. Подробни съображения сме изложили в сезиращата съда жалба, такива ще изложим и в писмена защита, в определен ни от съда срок. Почитаемият съд, ако наложи едната схема спрямо другата по застроителния план, контурът на сградата е както е в настоящия момент. Тези площи, които са дадени с друг щрих на схемата, всъщност по плана са включени в обема на сградата, както посочи и вещото лице по приетата съдебно-техническа експертиза. Т.е. тези доказателства подкрепят тезата ни, че това, което е извършено, е извършено в обема на сградата, съобразно нейните контурни очертания и план. Допълнително становище ще изложа в писмена защита, което ще представя с копие за ответната страна. Моля за присъждана на разноски. Тъй като плащането по договора е извършено по банков път и в изпълнение на тълкувателно решение, представям извлечение от банковата сметка на дружеството за извършеното плащане по банков път.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. По делото се установи, че площта, която е приобщена, представлява тераса, видно и от заявеното от вещото лице в експертизата, на която площ е променено предназначението, тъй като тази площ – тераса, е приобщена към застроената площ на сграда, която представлява сграда за обществено обслужване, така че приобщената площ променя предназначението на сградата за обществено обслужване. На осн. чл. 151, ал.1, т.6 от ЗУТ не се изисква разрешение за строеж за балкони и лоджии, но в тази разпоредба не е посочено, че не се изисква разрешение за строеж за тераси. Дори да се приеме, че не се изисква разрешение за строеж за така приобщената площ, вещото лице изрично заяви, че е необходимо да има конструктивно становище, тъй като се установи, че вътрешните стени на основното помещение са съборени и е необходимо да има такова конструктивно становище, което не е представено по делото. Ето защо моля да поставите решение, с което да потвърдите заповедта на зам.кмета по Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на община Бургас. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение, както и да ни предоставите срок за представяне на писмени бележки.

РЕПЛИКА на адвокат С.: Първо, в настоящото производство е недопустимо да се допълват мотивите на заповедта. Никъде в заповедта не се коментира „тераса“, все идва реч за един и същ обем на сградата. И на последно място, необходимостта от конструктивно становище е с оглед осигуряване на конструктивна осигуреност на сградата. В този смисъл беше и заключението на вещото лице. Конструктивното становище само по себе си не е акт, който да е необходим по смисъла на ЗУТ и неговата липса не обосновава незаконност на строежа, а и такива доводи няма изложени в оспорената заповед. Основанията за издаване на оспорената заповед е твърдението, че липсва разрешение за строеж и одобрен проект.

ДУПЛИКА юрисконсулт Р.: В заповедта не е посочено, но вещото лице изрично е заявило, какво е предназначението на тази площ, когато я е изследвал, защото е приобщена към основаната сграда, на която са съборени стените.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 10-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: