ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 31.01.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тридесет и първи януари                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2235 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Мегатекс 88“ ООД се явява адвокат С..

За ответника Заместник кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие се явява юрисконсулт Р..

Явява се вещото лице инж. Я.Ч.Д.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Инж. Я.Ч.Д., българин, български гражданин, неосъждан. Без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Д.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат С.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

Вещото лице Д. на въпросите на юрисконсулт Р.: Процесната площ, която в заключението е посочено, че е приобщена, на времето е била бетонна площадка, която е пред северната фасада на сградата и е стигала до колонадата и която площадка попада в застроената площ на сградата, съгласно кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Бургас. Не съм имал за задача да изследвам предназначението на сградата. Тази сграда е строена тогава, когато съм се родил, едва ли мога да имам някакви конкретни спомени за това. Няма конструктивно становище, записал съм го в заключението. Трябва да има такова становище. Аз съм инженер-конструктор ПГС. Заявил съм в заключението, че няма конструктивно становище. Може да се приеме, че процесният строеж е тераса. Към заключението си прилагам копие от скица № 15-35054/19.01.2018г., която съм посочил в заключението си и въз основа на която съм формирал своите изводи.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице Д. за положения труд възнаграждение в размер на 260 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат С.: Няма да соча доказателства. Ответникът община Бургас беше задължен в предходното съдебно заседание да представи извадка от действащия ПУП на Приморски парк Бургас.

Юрисконсулт Р.: Представям извадка от действащия план на Приморски парк Бургас. Нямам доказателствени искания. Няма да соча нови доказателства.

Адвокат С.: На представената днес схема не е отразена етажността. Колегата може ли да заяви дали това е само кадастрален план, защото подробния устройствен план е застроителен и регулационен, а кадастралният е отделно. Ако това е извадка от действащия план за застрояване и регулация, на него не е посочена етажността.

Юрисконсулт Р.: Не мога да твърдя дали има извадка от застроителния план. Това ми е предоставено от колегите.

Адвокат С.: Моля ответната страна да заяви имаме ли спор по делото, че преустройството е в обема на сградата? Има ли съответствие, на това, което е заснето и това, което е представено по кадастър, ако това са предвижданията на ПУП по част регулация и застрояване? Има ли разминаване по отношение на контурите на сградата?

Юрисконсулт Р.: Това е извадка от регулационен и застроителен план. По отношение на контурите на сградата не спорим, има заповед, с която е изменен кадастърът, така, че ние не сме спорили по този въпрос. Контурите на сградата са по кадастралната карта. За застроителния план не мога да заявя към настоящия момент, тъй като не са посочени данните в тази скица, която е представена.

Адвокат С.: Моля да задължите ответната община или да го заяви в съдебно заседание или да представи извадка от план за застрояване.

Юрисконсулт Р.: В комбинираната скица пише „Извадка от действащия план“.

Адвокат С.: Позволил съм си да направя копие от съдебно решение по дело, по което беше установено, че самата сграда, в нейната цялост, е в обхвата на Приморски парк. Към тогавашния момент тези планове са се съгласували с Национален експертен съвет. Излиза, че това е планът на Приморски парк, който е одобрен със заповед № 675/1998г. Ще моля ответната община да направи уточнение дали със заповед № 675/1998 г. е одобрен застроителен план по отношение на процесната сграда или да се представи заповедта, с която е одобрен застроителния план. Извадка е представена и тази извадка е графичната част на заповед № 675/1998 г. и трябва да се заяви дали включва част план от застрояване.

Юрисконсулт Р.: Моля да ми бъде дадена възможност да представя тази заповед № 675/1998 г. или да представя комбинирана скица с извадка от застроителен план.

 

СЪДЪТ намира направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 190 от ГПК ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание заповед, с която е одобрен застроителният план по отношение на процесната сграда.

УКАЗВА на ответника последиците от неизпълнение, съгласно нормата на чл.161 от ГПК.

 

СЪДЪТ, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената от ответната страна комбинирана скица- извадка от действащ план.

 

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 28.02.2018г. от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: