ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2235 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.07 часа се явиха:

 

За жалбоподателят „Мегатекс 88“ ООД се явява адвокат С., надлежно упълномощен.

За ответника Заместник кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Мегатекс 88“ ООД против заповед № 1743/05.07.2017г., издадена от зам.-кмет по строителство, инвестиции и регионално развитие (СИРР) при община Бургас, с която е наредено на жалбоподателя да премахне незаконен строеж „Преустройство на част от сграда за обществено обслужване с идентификатор 07079.618.141.20 по кадастралната карта на гр. Бургас“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.141-изключителна държавна собственост, с начин на трайно ползване-крайбрежна плажна ивица, като премахне изпълненото остъкляване между съществуващите колони под стоманобетоновата плоча и възстанови северната фасада.

По делото е постъпила административната преписка.

Съдът указва на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително и чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата, с която почитаемия съд е сезиран. С оглед указаната ни с определение № 2180/03.10.2017г. доказателствена тежест, моля да бъде допуснато извършването на съдебно-техническа експертиза с конкретни задачи, които представям в нарочна молба, с препис за ответната страна. Не възразявам за приемането на представените писмени доказателства. Поддържам искането, посоченото в жалбата за представяне на извадка от предвижданията на действащия ПУП на Приморски парк Бургас в обхвата на процесната сграда.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете административната преписка. Моля да приемете доказателства за компетентността на органа, издал оспорената заповед. По направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза - не се противопоставям.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка и днес представените от ответната страна писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателни са направените доказателствени искания за представяне от ответната страна на извадка от предвижданията на действащия ПУП на Приморски парк Бургас, в обхвата на процесната сграда, и за допускане на съдебно-техническа експертиза със задачите, посочени в нарочна молба от пълномощника на жалбоподателя, доколкото същите ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в преписката и днес представените писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА ответната страна да представи в срок до следващото съдебно заседание извадка от предвижданията на действащия подробен устройствен план на Приморски парк Бургас.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените с молбата на адвокат С. задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. М.Г..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 260 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

Адвокат С.: На този етап нямам други доказателствени искания.

Юрисконсулт Р.: Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01.2018 г. от 10.00ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Да се уведоми вещото лице, след внасяне на определения предварителен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: