ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 04.05.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ІХ-ти административен  състав       

На четвърти май                                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия СТОЙЧЕВА 

Административно  дело номер 2234 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 13,45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Й.П., редовно уведомен, се явява лично и с адв. Н.А. с представено по делото пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-АЙТОС, редовно уведомен, не изпраща представител.

 

         Явява се вещо лице И.Б..

 

Адв. А.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът не констатира процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Съдът констатира, че заключението по назначената по делото експертиза е депозирано в срок и не са налице пречки по изслушване на вещото лице, поради което пристъпи към изслушването му е снема самоличността му, както следва:

 

И.П.Б. на ** години, българка, българска гражданка, със средно-специално образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

         Адв. А.: Вие правихте ли оглед на място?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Не съм правила оглед на място, тъй като не мога да идентифицирам имота.

 

         Адв. А.: Как разбрахте, че не може да се идентифицира имота?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Такава местност, отразена в нотариален акт от 1935 година няма в плана за земеразделяне в землището на с. Мъглен и възстановяването на имотите е станало с план за земеразделяне. Физическите лица, чиито имоти са описани като граници на претендирания от жалбоподателя имот, посочен в неговата допълнителна молба по делото, имат възстановени имоти в различни местности в землището, пак по плана за земеразделяне, но те не граничат един с друг. Имотите на физическите лица, които сте посочили в писмената молба, не граничат един с друг, за да направя връзка, че между тях може да бъде имота на жалбоподателя. Аз съм работила по документи. От Поземлена комисия Айтос ми представиха преписката и съм записала, че преписка № 891М, в която има възстановени имоти и кореспонденция между жалбоподателя и Поземлената комисия, в тази преписка съществува съдебно решение, което е приложено по делото и е за възстановяване на пет декара от този по-голям имот. В моята констатация съм проследила как след това има постановен отказ от Поземлената комисия за признаване и възстановяване въз основа на съдебно решение и в последствие жалбоподателят е подал молба за обезщетяване със земя и следва решение, с което го обезщетяват със земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Записала съм с кои два имота е обезщетен. Всичко е една хронология от преписката, която ми беше предоставена. Извършен е въвод във владение по отношение на тези два имота.

 

         СЪДЪТ: С последващото решение на Поземлената комисия, което тя издава вследствие на постановеното съдебното решение, с което е признатото право на възстановяване на пет дка - това решение сте го видели в администрацията на Поземлената комисия, така ли е?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Така е.

 

         Адв. А.:  Тези пет дка продадени ли са после?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Тези имоти, които са възстановени по чл.19 ЗСПЗЗ на база съдебното решение, в последствие са продадени на кооперацията с нотариални актове, които съм видяла в Поземлената комисия.

 

         Адв. А.: От коя година са тези планове, от които не може да се установи къде е тази местност?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  По нотариалния акт от 1935 г. няма стар картен материал, по който да се видят имотните граници и конфигурацията на имота по този нотариален акт. Планове за земеразделяне са правени през 1997, 1998, 1999 г. за различните землища, но специално за землището на с. Мъглен - възстановяването на собствеността е с план за земеразделяне.

 

         Адв. А.: Как е издадена скица за местностите „Мангара” и „Батаклията”?

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На база съдебно решение, с което им признават два имота – от пет дка и три дка, по съдебното решение има два признати имота, но тези пет дка са част от земите възстановени по чл. 19 ЗСПЗЗ – двата имота са в различни местности -  „Мангара” и „Батаклията” и тези имоти са дадени като обезщетение на база съдебно решение, защото им признават собствеността и ги обезщетяват със земи от общинския фонд.

 

         Адв. А.: Налага се извършване на повторно заключение, тъй като изводите на вещото  лице са необосновани и възниква съмнение за правилност на констатациите. По съдебен  ред е възстановена нивата в тази местност и не може Поземлената комисия да казва, че такава местност не съществува. Решението на съда е от 2007г.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Делото е образувано по чл.11, ал. 2 ЗСПЗЗ за    възстановяване на земи по съдебен ред.

 

         Адв. А.: Нямам други въпроси към вещото лице. Заключението е необосновано и не следва да се приема. Моля да се назначи ново вещо лице, което да отговори на същите поставени въпроси и да му се заплати възнаграждение от вече внесения депозит.

 

         Съдът като взе предвид изслушаното днес заключение на вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение, за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение на вещото лице в размер 150,00 лв. изцяло от внесения депозит. /издаден РКО 150,00 лв. на 05.05.2015 г./

 

         Възражението на адв. А., видно от което пълномощникът на жалбоподателя, счита, че експертното заключение е необосновано, с което се иска назначаване на повторна експертиза по делото, намира за неоснователно, като констатира, че не са налице условията на чл. 201 от ГПК, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.А. за назначаване на повторна експертиза по делото.

 

         Адв. А.: Нямам други доказателствени искания.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

         Адв. А.: Моля да уважите исковите претенции и да присъдите на доверителя ми направените по делото разноски. Моля за срок за представяне на писмена защита.

 

         Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок считано от днес за представяне на писмени бележки по съществото на спора, след което ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: