ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 23.02.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и трети февруари                     две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2234 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Й.П., редовно уведомен, се явява лично и с адв.Н.А., която представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Началник на Общинска служба „ЗЕМЕДЕЛИЕ”-АЙТОС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Л., която представя пълномощно.

 

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът не намира процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.А.: Поддържам подадената жалба. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства.

         В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете указание на съда и два броя съобщения по заведеното от нас гражданско дело № 414/2014г. по описа на Районен съд-гр.Айтос; съдебно удостоверение; отговор на ОСЗ-Айтос № 504/15.08.2014г.; молба от доверителя ми по гражданско дело № 414/2014г.; отговор на ОСЗ-Айтос № 568/12.09.2014г.; два броя молби от доверителите ми по гражданско дело № 414/2014г. на РС-гр.Айтос и копие от съдебно решение № 189/19.07.2007г. на РС-гр.Айтос по гражданско дело № 119/2007г.

         От представените днес писмени доказателства явства упоритостта, с която ОСЗ-Айтос отказва да издаде исканата от моя доверител скица,  която се иска въз основа на съдебно удостоверение, издадено от районния съд по съответното дело, като ОСЗ-Айтос отговаря, че няма такава местност, няма такъв имот, а такъв имот в същата местност вече, т.е. една част от този имот е възстановена със съдебното решение, което сега представих. Съдът приема правото за възстановяване на този имот в същата местност и е възстановил 5 дка и  нещо, като вече съдът се произнесъл и неколкократно дава указание да се издаде скицата, ОСЗ- Айтос упорито отказва да изпълни без да има никаква причина за това. В следствие на този техен отказ до ден днешен на гражданското дело № 414/2014г. на РС-Айтос не е даден ход и делото не може да тръгне.

Мотивът на административния орган да откаже издаването на скици и удостоверение е това, че по Картата на възстановената собственост няма такава местност и в регистрите няма записани имената на моя доверител.  Считам за необходимо това обстоятелство да бъде установено чрез експертиза, която моля да бъде допусната и да установим дали процесният имот е наличен по Картата на възстановената собственост - нива с площ 3,9 дка, ІV категория, представляваща част от нива  8,9 дка в същата местност, като в тази връзка вещото лице съобрази представеният в днешно съдебно заседание съдебен акт Решение № 189/19.07.2007г. и съобразно това решение да се индивидуализира  имота като част от един по-голям имот, част от  който вече е възстановена, както и да съобрази нотариалния акт за собственост.

 

         Юрисконсулт Л.: Оспорвам жалбата. Представям становище на ОСЗ-Айтос във връзка с разпореждане на Районен съд-гр.Айтос по гражданско дело № 414/2014г. във връзка с цитираните съдебни удостоверения, където ОСЗ е обяснила защо не може да издаде скица.

         Във връзка с поисканата експертиза по установяване на част от имот във връзка с възстановяване на останалата част, вещото лице би било хубаво да вземе предвид и начина на възстановяване, защото с този план за земеразделяне е възстановена определена площ, като има значение това дали се  възстановява в стари реални граници или с план за земеразделяне в нови граници. Това считам, че е от значение, тъй като ако възстановяването е с план за земеразделяне, не можем да говорим за идентичност на имота. Тъй като жалбоподателят е заявил в ОСЗ-Айтос издаване на скица за имот по Картата на възстановената собственост, няма как ОСЗ да издаде скица за невъзстановен имот.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.А. допълнителни писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в протокола, както и представеното в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Л.  писмо с изх.№ 573/12.09.2014г.

 

Като съобрази направеното днес доказателствено искане от адв.А. за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото, съдът намира това искане за основателно, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и с тези, находящи се в администрацията на ОСЗ-гр.Айтос да отговори на поставените от адв.А. въпроси, като посочи дали в Картата на възстановената собственост е налице отразена местността „****” в землището на с.М**, община Айтос, както и дали в регистъра на собствениците са записани имената на Т.Й.П. и Й.С. П..

При изготвяне на експертизата вещото лице да вземе предвид представеният по делото титул за собственост представляващ нотариален акт № 80/02.10.2935г., находящ се на лист 31 в кориците на административно дело № 1521/2014г. на Административен съд-гр.Бургас, както и съобрази представеният в днешно съдебно заседание съдебен акт, представляващ Решение 189/19.07.2007г. по гражданско дело № 119/2007г., видно от което имотът, по отношение на който понастоящем се претендира издаването на скица и на удостоверение, представлява част от друг по-голям имот, а именно нива с площ от 8,9 дка, част от която нива на площ от 5 дка е възстановена с посочения съдебен акт, както и също така да съобрази уточненията от страна юрисконсулт Л. за способа, по който е възстановена собствеността, а именно дали чрез план за земеразделяне или възстановяване в стари реални граници.

Експертизата да се изготви от вещото лице З.А. при депозит в размер на 150 лева, вносим в 7-дневен срок, считано от днес от жалбоподателя.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 04.05.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ да се уведоми след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.52 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: