ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На тридесет и първи май                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2233 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:15  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адв. Б.с пълномощно на лист 113 по делото и договор за правна защита и съдействие на лист 122 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от гл.експерт юрист К.с пълномощно на лист 112 по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министър на регионалното развитие и благоустройството, редовно призована, не се явява, не се представлява.

 

ЯВЯВА СЕ вещото лице С.Б..

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с вх.№6025/30.05.2018 г. молба-становище от процесуалния представител на заинтересованата страна гл.юк.Б.Б., ведно с приложено пълномощно, с което не възразяват да се даде ход на делото в тяхно отсъствие, оспорват жалбата, считат същата за неоснователна, необоснована и недоказана и молят тя да остане без уважение. Нямат други доказателствени искания. Запознати са с изготвената съдебно-техническа експертиза и не възразяват същата да бъде приета по делото. В случай на възражения или искания от насрещната страна, молят да им бъде дадена възможност да изразят становище, а в случай, че се приключи делото, молят да им се присъди юрисконсултско възнаграждение.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Б.: Не възразявам да бъде даден ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото. Не възразявам да бъде изслушана съдебно-техническата експертиза.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

С Определение на съда № 854 от 13.04.2018 год. е допусната поисканата в съдебното заседание, проведено на 05.04.2018 год. съдебно-техническа експертиза.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото на 23.05.2018 год. заключение с вх. № 5786/23.05.2018г. по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза на вещото лице С.Б.. Същото не е в срока по чл. 199 от ГПК, предвид разпоредбата на чл. 61, ал. 2 от ГПК.

ДОКЛАДВА постъпила с вх.№6025/30.05.2018 г. молба-становище от процесуалния представител на заинтересованата страна гл.юк.Б.Б., ведно с приложено пълномощно, с което сочат, че са запознати с изготвената СТЕ и не възразяват същата да бъде приета по делото.

 

АДВ. Б.: Нямаме възражение относно неспазването на 7-мо дневния срок. Да се изслуша вещото лице Б..

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямаме възражение относно неспазването на 7-мо дневния срок. Да се изслуша вещото лице Б..

 

Съдът, предвид изявленията на страните и изразеното писмено становище на заинтересованата страна, ПРИСТЪПВА към установяване самоличността на вещото лице, както следва:

С.Г.Б. – 67 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение.

 

АДВ. Б.: Кое представлява откос, посочен в заключението?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Откосът се вижда добре на снимка 4 на стр.5, част от откоса се вижда също и на стр.1 на снимка 1, вижда  се самата буна, която е от едроломен камък, върху него има изпълнена бетонова настилка, която е вклинена в него и отстрани се виждат насипаните камъни, това са откосите, които са без настилка.

 

АДВ. Б.: От техническа гледна точка струпването на камъни представлява ли строеж?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б.: Зависи как е струпан камъкът. В случая става дума за струпан камък за изпълнение на брегоукрепително съоръжение, в случая буна. Отгоре  е изпълнена тази настилка.

АДВ. Б.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ след изслушване на становища на процесуалните представители на страните и предвид липсата на допълнителни въпроси към вещото лице

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице Б. по възложената  и изготвена съдебно-техническа експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /300 лева/.

/изд.РКО на 31.05.2018 г., сума 300 лв./

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

 

АДВ. Б.: Няма да соча допълнителни доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВ. Б.: Моля да уважите жалбата като отмените оспорената от нас заповед като незаконосъобразна. С оглед процесуална икономия ще маркирам: моля да ми дадете срок за представяне на писмена защита. Възразявам, че не отговаря на действителността посоченото в заповедта досежно извършителя на т.нар. незаконен строеж. Представили сме по делото доказателства, от които е видно, че въпросното съоръжение е изградено от държавата на значително по-ранен етап, като част от цялостната схема за брегоукрепване на бреговете около гр. Поморие. На следващо място, заповедта е немотивирана. Налице е и издадена предходна заповед за същия обект, която е влязла в сила и същото препятства възможността за издаване на повторен акт за същия обект и същия диспозитив.

 Моля за предоставяне на подходящ срок за представяне на писмена защита.

Моля за присъждане на сторените по делото разноски.

По отношение на направеното днес - докладвана и приета от съда молба от заинтересованата страна, считам, че не следва да бъде уважаването искане за присъждане на юрисконсултско възнаграждение, поради пълната незаинтересованост  на Министерството към проведените до момента заседания по делото и проформа вземането на становище в днешното съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да постановите решение, с което да оставите без уважение предявената жалба. Безспорно по делото не се представиха каквито и  да било строителни книжа или други доказващи законосъобразното изграждане през годините от когото и да е на брегоукрепителното  съоръжение, наречено „****“. В тази връзка строежът представлява незаконен строеж по чл. 225, ал.2. Отделно от това същият съгласно Наредба № 1 за категоризация на строежите е първа категория, т.е. съоръжение с висока степен на обществена опасност, поради което следва такива строежи да бъдат премахвани със заповед за премахване от началника на ДНСК или от упълномощено от нещо лице, в какъвто смисъл е и обжалваният акт, който Ви моля да оставите в сила като правилен и законосъобразен.

Моля да ми присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок за представяне на писмени бележки на страните.

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: