ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 18.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На осемнадесети януари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2233 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:33  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адв. Б.с пълномощно, находящо се на лист 108 от делото и договор за правна защита, представен в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от гл.експерт юрист К.с пълномощно на лист 112 по делото.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министър на регионалното развитие и благоустройството, редовно призована, не се явява, не се представлява.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба на Община Поморие, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр. Поморие, ****, представлявана от кмета И.А., против Заповед № ДК-02-ЮИР-9/10.07.2017г. на Началник  РДНСК – Югоизточен район, с която, на основание чл. чл.225, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във вр. с чл.222, ал.1, т.10 от ЗУТ е наредено да бъде премахнат установения незаконен строеж: „****“, намиращ се в акваторията на Черно море, южно от морски плаж „Поморие Изток“, гр. Поморие, пред имот с идентификатор ***и  пред сграда с идентификатор ****по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Поморие, извършен от община Поморие.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила с писмо вх.№ 8497/11.08.2017 г. административната преписка по делото, предоставена от ответника.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и по доказателствата:

 

АДВ. Б.: Поддържам жалбата. Във връзка с издаденото ми съдебно удостоверение за снабдяване с желаната от нас информация, представям писмо от „Г.“ ЕООД – гр. Варна с копие за ответната по делото страна, от което писмо е видно, че търсената от нас информация и по-точно „Схема за укрепване бреговете на гр. Поморие“ – ІІ етап – „Укрепване на района на рибарски плаж и хотел „Поморие“, не е налична при тях, а в края на писмото е посочено, че такива схеми за минал период се разработени от „Т.“ - София. Тъй като изграденото съоръжение, чието премахване е възложено на доверителя ми, по данни съдържащи се в преписката, е изградено години назад, и с оглед установяване на твърденията за незаконност на същото, моля да ни бъде издадено ново удостоверение, което да ни послужи пред „Т.“ – София, от където да се снабдим с информацията, така както сме посочили в края на жалбата си, за да не чета отново да не стане някоя объркване. Имам предвид последния абзац на жалбата. Няма да соча нови доказателства на  настоящия етап.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. В същата се навеждат твърдения по-скоро досежно целесъобразността на съоръжението -предмет на заповедта, отколкото за законосъобразността, респективно незаконосъобразността й.

Моля да приемете административната преписка, представена от административния орган.

Относно представеното днес становище, считам същото за ирелевантно. Изчерпателно са изброени в него 6 обекта, като нито един от тях не би могъл да бъде идентифициран с индивидуализирания строеж в заповедта - предмет на оспорване в настоящия съдебен състав.

По отношение на искането - да уточни колегата Б. какви факти ще доказва с това удостоверение и каква е целта на това удостоверение - годината на изграждане и какво значение има, ако има  издадени строителни книжа - същите би следвало да се съхраняват в общинската администрация.Нямам доказателствени искания на този етап.

АДВ. Б.: Именно поради обстоятелството, че в посочените 6 обекта не се съдържа процесния такъв, е направено искането ни за снабдяване със съдебно удостоверение.

Що се отнася до твърдението, че ако е имало строителни книжа, същите би следвало да се съдържат в общинската администрация, видно в жалбата ние отричаме община Поморие да е извършител на строежа   поради което и няма как да разполагаме с подобни строителни книжа. В жалбата освен твърденията целесъобразност, има и такива за законосъобразност. Опитваме се да установим, че това укрепително съоръжение, изградено от държавата е с цел запазване бреговете на гр. Поморие и поради това е необходимостта от представянето на такава схема. Това е предизвикано от твърденията ни за липса на приписване на авторство на строежа. Да се приеме постъпилата административна преписка.

 

Съдът по доказателствата и доказателсвеното искане

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото представената с писмо вх.№ 8497/11.08.2017 г. /л. 2 до л. 98/ административна преписка.

Относно направеното от адв. Б. искане за снабдяването им със съдебно удостоверение, съдът СЧИТА същото за основателно, но поради факта, че така посоченото в писмо до „Г.“ ЕООД – гр. Варна дружество „Т.“ - София не е индивидуализирано с ЕИК № или Булстат №, с адресна регистрация и с управител, на този етап не може да издаде исканото от страната съдебно удостоверение.

Поради което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното от адв. Б. искане за снабдяването им със съдебно удостоверение.

 

УКАЗВА на адв. Б., че разполага с възможността в отделна молба, адресирана до съда, да отправи своето искане за издаване на съдебно удостоверение с индивидуализиране на дружеството „Т.” - София, след което съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание по издаването на удостоверение.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  15.03.2018 г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: