ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 09.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На девети ноември                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2233 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:52  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адв. Б.с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от гл.експерт юрист К.с пълномощно представено в днешното съдебно заседание.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Б.: Считам, че е налице процесуална пречка за даване ход на делото, тъй като не е конституирана държавата като заинтересована страна по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Присъединявам се към становището на колегата. В списъка на лицата от административния орган е посочен и областния управител като страна, а не виждам да е конституиран. В тази връзка моля да го конституирате.

 

 С оглед становището на страните съдът намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

В действителност в представения в административната преписка списък на заинтересованите лица фигурира Областна администрация Бургас с адрес: ***.

При насрочване на съдебното заседание с Определение от 14.08.2017 г. Областна администрация Бургас не е конституирана като заинтересована страна.

Конституирането на заинтересована страна, ще бъде направено от съда с отделно определение след извършване на съответна преценка, поради което, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД на делото.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   18.01.2018 г. от 14.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:59 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: