ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На пети април                                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2233 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 14:41  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адв. Б.с пълномощно на лист 113 по делото и договор за правна защита и съдействие на лист 122 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на РДНСК – Югоизточен район, редовно уведомен, се представлява от гл.експерт юрист К.с пълномощно на лист 112 по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министър на регионалното развитие и благоустройството, редовно призована, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

 

АДВ. Б.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 1022/24.01.2018г. заявление от процесуалния представител на жалбоподателя адв. Б. с молба да им бъде издадено съдебно удостоверение, което да им послужи пред „Т.“ ЕАД, откъдето да се снабдят със „Схема за укрепване бреговете на гр.Поморие – ІІ-ри етап – „Укрепване района на рибарски плаж и хотел „Поморие“. Към заявлението е приложено извлечение от Търговския регистър с идентификационните данни на „Т.“ ЕАД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр. ***.

С изх.№ 215/25.01.2018г. поисканото удостоверение е издадено на жалбоподателя.
         Съдът ДОКЛАДВА постъпил с вх.№3883/03.04.2018 г. заверен препис, изпратен от Община Поморие на предоставените им от „Т.“ ЕАД документи: Писмо от „Т.“ ЕАД; Проект Укрепване бреговете на гр.Поморие; Чертеж Укрепване бреговете на гр.Поморие – ІІ етап; Чертеж Укрепване брега на гр.Поморие от рибарския кей до носа и Чертеж Укрепване бреговете на гр.Поморие.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

АДВ. Б.: Моля да бъдат приети представените с писмо от община Поморие писма и проекти, предоставени от „Т” ЕООД. Считам същите за относими към делото. Във връзка с изложените от нас в жалбата твърдения, а също и с оглед разминаването в различните намиращи се по делото документи на посочените размери на незаконния строеж, чието премахване е разпоредено, моля съдът да допусне извършването на съдебно-техническа експертиза, като вещото лице по същата установи точното местоположение, размери и начин на изпълнение на описания в обжалваната заповед незаконен строеж.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Запознах се с представените доказателства. Не възразявам да бъдат приети. Нямам доказателствени искания. Не възразявам по искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх.№3883 /03.04.2018 г. заверен препис на документи, изпратени от Община Поморие  по опис, като доказателства по делото.

Относно искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза съдът ще се произнесе в закрито съдебно заседание.

За събирането на доказателства съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за   31.05.2018 г. от 14.15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:48 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: