Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     2018                   от 09.11.2018 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на единадесети октомври две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М. В. и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 2232 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на „Терекс Комерс” ЕООД, ЕИК 201942014, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, местност „5-ти километър“, Строителна база, чрез пълномощник адвокат Н.Г.от Адвокатска колегия Бургас със съдебен адрес гр. Бургас, ул. „Сливница“ № 26, ет. 2 против Решение № 1066/19.07.2018 г., постановено по НАХД № 1793/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е изменено издаденото от директора на Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас Наказателно постановление № 02-0001523/06.03.2018 г., с което на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ), на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ, като имуществената санкция е намалена на 1 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение като неправилно и необосновано. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се представлява.

Ответникът по касация  - Дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, редовно уведомен, не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура –Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд - Бургас е образувано по жалба на „Терекс Комерс” ЕООД против Наказателно постановление № 02-0001523/06.03.2018 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас е постановил решение, с което е изменил размера на наложената санкция от 2 000 лева на 1 500 лева, като след изясняване на фактическата обстановка е приел, че при съставяне на акта и при издаване на атакуваното наказателно постановление липсват процесуални нарушения, водещи до порочност или нарушаване правото на защита на жалбоподателя в хода на административнонаказателното производство, но не са посочени обстоятелства от административния орган за налагане на определения от него размер на санкцията. Приел е за безспорно установено, че към 14.11.2017 год., а и след това, до края на делото, трудов договор в писмена форма между М.А.М.и дружеството не е бил сключен.

Решението на Районен съд – Бургас е неправилно и следва да бъде отменено и вместо него да се постанови друго, по силата на което да се отмени оспореното наказателно постановление.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са основателни.

Съгласно разпоредба на чл. 62, ал. 1 от КТ трудовият договор се сключва в писмена форма. Неизпълнението на това задължение е скрепено със санкция за работодателя, която е регламентирана в чл. 414, ал. 3 от КТ - имуществена санкция или глоба в размер от 1 500 лева до 15 000 лева. Съгласно чл. 63, ал. 1 от КТ работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, а ал. 2 на чл. 63 предвижда, че работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му предостави документите по ал. 1. 

В конкретния случай в текста на оспореното наказателно постановление е вписана следната фактическа обстановка: „Терекс Комерс“ ЕООД, в качеството му на работодател по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ на 14.11.2018 год. в 14.10 часа в изпълнявания от дружеството обект: саниране на жилищна сграда, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Меден рудник“, бл. 47 не е уредил като трудови правоотношения, отношенията при предоставяне на работна сила, като не е сключил трудов договор в писмена форма с лицето М.А.М.с ЕГН **********. М.А.М.е установен при извършената проверка на 14.11.2018 год. в 14.10 часа да полага труд – извършва строително-монтажни работи. Лицето собственоръчно се е вписало в съставения на място списък на работещите, декларирайки изпълняваната от него длъжност в обекта и дружеството, за което извършва строително-монтажни дейности – „Терекс Комерс“ ЕООД.

Анализът на така вписания текст на наказателното постановление, противно на мотивите на Районен съд Бургас, обосновава извод за допуснато в хода на административнонаказателното производство съществено нарушаване на процесуалните правила. Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, датата на извършване на административното нарушение съставлява съществен и задължителен реквизит от съдържанието на наказателното постановление. В настоящият случай, за дата на извършване на нарушението, както и за дата на извършване на проверката (респ. това е датата на установяване на нарушението) е вписана дата 14.11.2018 год., която и към настоящия момент не е настъпила. С оглед на това, така вписаната в наказателното постановление дата не съответства на действителната такава. Нещо повече, в АУАН с бланков № 02-0001523/12.02.2018 год. е вписана действителната дата на установяване на нарушението – 14.11.2017 год., което от своя страна обосновава наличието на несъответствие между фактическата обстановка, вписана в АУАН и тази в НП, което също съставлява нарушаване на процесуалните правила.

Така констатираното процесуално нарушение е от категорията на съществените такива, които ограничават правото на защита на санкционираното лице и обосновава незаконосъобразност на наказателното постановление на собствено основание, без да е необходимо излагане на мотиви по съществото на спора. Като е приел противното, първоинстанционния съд е постановил незаконосъобразен съдебен акт, който следва да бъде отменен и вместо него да се постанови друг, по силата на който да се отмени наказателното постановление, като издадено в противоречие с процесуалните правила.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал.1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 1066/19.07.2018 г., постановено по НАХД № 1793/2018 г. по описа на Районен съд – Бургас

И ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 02-0001523/06.03.2018 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда” - Бургас, с което на основание чл. 416, ал. 5, във връзка с чл. 414, ал. 3 от КТ, на „Терекс Комерс” ЕООД, ЕИК 201942014, със седалище и адрес на управление в гр. Бургас, местност „5-ти километър“, Строителна база е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл. 62, ал. 1 от КТ

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

                                                                                                                  2.