ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори февруари                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2232 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СРЕДНА ГОРА“ АД-Пловдив представлявано от изпълнителния  директор К.П., редовно и своевременно призован, се представлява от адв.И..

ОТВЕТНИКЪТ Г.А. НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО редовно и своевременно призован, не се явява и не  изпраща представител.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

          Производството по делото е образувано по жалба от К.Б.П., в качеството й на изпълнителен директор на „Средна гора“ АД, ЕИК 115010834,със седалище и адрес на управление  гр.Пловдив,бул.“Шести септември“ №93 срещу на гл. А. на Община Приморско, обективиран в писмо изх.№ 68-С-138/07.09.2016 година, в което е обективиран  негов отказ, с което да бъде издадено удостоверение за  търпимост на строителни обекти- бунгала.

Съдът в разпореждане за образуване  на съдебното  производство  и насрочването му е дал указания, относно тежестта на доказване  като в настоящето  съдебно заседание намира за небходимо  да преповтори същите.

Указва на жалбоподателя, че е негова тежстта да посочи  конкретния  момент на довършване на всяко от бунгалата,  предмет на спора, както и наличие на материално-правните и процесуално-правните предпоставки за издаване на удостоверение за търпимост на същите по параграф 16 от ЗУТ.Доколкото пред административния орган се твърди построяването им през периода 1982-1984 г. следва  жалоподателят  да докаже съответствието им с действащите ПУП и правилата и нормативите, действали при извършването им или съгласно нормите на ЗУТ.

Съдът докладва   постъпила от административния  орган преписка.

АДВ.И.-Поддържам жалбата.Да се приеме преписката в цялост.Имам  доказателствени искания, подготвени в нарочна молба, която представям в днешното съдебно заседание с препис за ответната страна. Искането базирам на чл.122 от ПП на ЗТСУ/отм/, където е предвидено, че за строежите за отдих и туризъм се извършва въз основа на строителни разрешения, поради което считам, че единствения начин да установи  наличие на застроителни разрешения е да се проверят в съответните архиви. Едно от твърденият в жалбата  е, че  вероятността  относими документи  да се нахождат в общината в Приморско клони към нула, макар да се твърди да е предаден архива от Община Царево. Нашата идея е да дадате възможност от една страна ние да се снабдим с  документи и от друга страна вещото лице да отговори на въпросите, тъй като те са основни за спора. Ако  в община Приморско като провоприемник на община Мичурин /Царево/ тогава се намират  разрешения за строеж, то няма да се иска удостоверение за търпимост. А за да се изследва дали са били допустими трябва да се изследва дали е имало предпоставки. Масово в цялата държава разрешаването на строителн дейностви се извършвало въз основа на строителни  разрешения или на национално ниво от архитектурния съвет.Усилията положени до този момент от жалбоподателя са довели до достигането до документи, които са представени пред административния орган. Те не са малко. Ако изградените постройки са били изцяло незоконни нямаше да ги има част от тези документи. Ние считаме, че някъде в министерствата следва да се нахождат и дъплонителни  такива документти. Моля да  допуснете  при условията на довеждане един свидетел, който да свидетелства за точния момент на довършване на  обекта от множество на брой бунгала.

Съдът намира, че така представените доказателствени искания са допустими и относими към предмета на спора.Същите бяха съдействали за изясняване на фактическата обстановка  от обективна страна, поради което следва да бъдат уважени. Воден  от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената  административния орган преписка, в цялост.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която след проверка на посочените от процесуалния представител на жалбоподателя институции и където намери за добре  да отговори на поставените  въпроси.

Експертизата  бъде изготвена  от вещото лице С.И., който да бъде уведомен за настоящата  задача незабавно след внасяне на депозит  в размер на 700.00/седемстотин/ лева  от страна жалбоподателя,  вносим по сметка на Административен съд гр.Бургас в 10 дневен  срок от днес.

Да бъде  ИЗДАДЕНО съдебно удостоверение  в полза на адв.И., като представител на дружеството жалбоподател за снабдяване с посочената в  т.ІІ на молбата информация.

Удостоверението да бъде издадено  след внасяне на държавна такса  в размер на 5.00 лева по сметка на Административен съд гр.Бургас в 10 дневен срок от днес.

          ДОПУСКА до разпита при условията на довеждане един  свидетел от страна на жалбоподателя, относно обстоятелствата за момента на довършване на комплекса от бунгала, предмет на настоящия спор.

          Съдът като взе предвид, че делото не  е пълно, всестранно и обективно изяснено от фактическа страна, намира че  събирането  на доказателства не  следва да бъде приключвано, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 15.03.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице  С.И.  след внасяне на депозита.

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 14:46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: