ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 21.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и първи юни                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2232  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СРЕДНА ГОРА“ АД-Пловдив представлявано от изпълнителния  директор К.П., редовно уведомен се се представлява от процесуален представител адв.И., надлежно упълномощен.

          ОТВЕТНИКЪТ Г.А. НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6066/14.06.2017 година от Министерството на околната среда и водите град София е постъпило писмо, с което уведомяват съдебния състав, че при извършена проверка  в деловодната система и в архива на МОСВ не са открити документи за съгласуване на  застроителното решение, относно застрояване на  поземлен имот с идентификатор 37023.15.21 по плана на землището на град Китен, община Приморско.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6065/14.06.2017 година от Министерството  на регионалното развитие и благоустройството град София е постъпило писмо, с което уведомяват съдебния състав, че във ведомствения архив не се съхраняват книжа и документи за отделни поземлени имоти.Изпращат копие на протокол № ВС-01-02-68 от 02.08.1985 г.на Върховния съвет за териториално и селищно устройство, строителство и архитектура, по т.2 от който се вижда, че на заседанието от посочената дата е бил разглеждан „Застроителен и регулационен план на Китен-Атлиман, окончателен проект“

АДВ.И.- Аз съм запознат с писмата.Представям писмо, което е изпратено на мен  от МРРБ, което е различно от постъпилото по делото.Въз основа  на писмото  изпратено до мен и на основание  посочените архивни единици моля, да ми се даде възможност да се запозная  със същите и да ги представя в следващото съдебно заседание.

Съдът констатира, че отговора представен от МРРБ на процесуалния представител на дружеството жалбоподател и на съдебния състав се различават по съдържание, като в отговора до „Средна гора „ АД е изпратена информация за наличие на архивни единици, касаещи строителството и устройството на бившата община Мичурин, които са предадени на съхранение  в дирекция „Централен държавен архив“ при Държавна агенция „Архиви“, което дава основание за отлагане на делото, с оглед проверка, изясняване съдържанието  на архивните единици.

Отделно от горното, доколкото в отговора до съдебния състав е приложен протокол от Върховен съвет за Териториално и селищно устройство, строителство и архитектура, в който се съдържат индиции за изработване на Застроителен и регулационен план Китен-Атлиман, окончателен проект, намира за необходимо да задължи кмета на община Царево, ведно с главния архитект на общината  да представят  копие на целия „Застроителен и регулационен план на Китен- Атлиман“.

 

Воден от горното съдебният състав намира, че делото не следва да бъде приключвано, а същото да се отложи за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.09.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за  редовно уведомени.

ЗАДЪЛЖАВА КМЕТА на Община Царево, ведно с главния архитект на общината  да представят  копие на целия „Застроителен и регулационен план на Китен- Атлиман“, в 7 дневен срок от  получаване на настоящето.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: