ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети април                               две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2232  по описа за 2016 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СРЕДНА ГОРА“ АД-Пловдив представлявано от изпълнителния  директор К.П., редовно уведомен се се явява лично управителя и  с  процесуален представител адв.И., надлежно упълномощен.

          ОТВЕТНИКЪТ Г.А. НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО редовно и своевременно призован, не се явява, с представено в дн.с.з. пълномощно се паредставяла от адв.К..

Явява вещото лице С.Ж.И..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.- Да се даде ход на делото.

Адв.К.- да се даде ход на делото

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключение  по възложената съдебно-техническа експертиза, депозирано с вх.3648/11.04.2017 г., т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК,  поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

С.Ж.И. – 60 г., българин, български гражданин, неосъждан,  без родство и особени отношения със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.- Изготвил съм заключение, което поддържам в настоящето заседание

ВЪПРОС НА АДВ.И. – В отговор на стр.№6  от заключението сте записал, че е налице съгласуване  с Министерство на горите и горската промишленост, но не сте открили документи за съгласуване с другите  две посочени ведомства-Министерство на архитектурата и блогоустройството и с Комитета за опазване на околната среда. На тези двете места проверки не са извършвани?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ И. – Да, не съм извършвал проверки в двете министерства правоприемници, посочил съм, че  не съм открил  документи на местата, които съм посетил.

ВЪПРОС НА АДВ.И. *** документи  за бунгалата намерихте  ли?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ И. – Не, нищо допълнително не съм открил, преписката съдържа  всички документи, които са приложени делото.

АДВ.И. - Нямям други въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА СЪДА- Има  приложен списък за разделяне, когато това търговско дружество се е отделяло от горското стопанство, част от сградите са посочени с индивидуализация „Приморско“, а други „Китен“. Има ли документи,  по което може да се направи разграначаване. Дали са в два различни имоти или са сгради в един и същи, т.е. в процесния имот?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ И. - На базата огледа, който направих и най- вече на счетоводна сметка №203 на жалбоподателя, където са описани  бунгалата- бунгала тип „Романтика“ с две стаи и санитарен възел,  бунгала „Пазарджик“,които са по-големи имат хол и бунгала „Чайка“ които са по-малките.По този признак съм ги различавал на чертежите.

ВЪПРОС НА АДВ.К.- Тези бунгалата строежи ли са по смисъла на закона?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ И.- По начина, по който изглеждат, прикрапването им върху бетонов постамент, за мен те имат признаци на строеж.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - Говорите в т.1.1 на отговора на стр№6,  че се установили съгласуване на застроително решение. Бихте ли го  конткретизрил, кой го е одобрил?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ И. - Има частично изпълнено застроително решение, което фигурира в заповед №659/15.04.1982 година на МГГП да бъде изграден профилакторим за нуждане на Горски стопански комбинат Пловдив върху част от горски фонд като отдел 5 подотдел  И от горската площ в землището на гр.Приморско. Строително разрешение по ЗТСУ нямаме,  имаме частично застроително решение. Не съм открил документи, които представляват стриотелно разрешение. За да има строително разрешение трябва да има застроително решение,  което да бъде съгласувано с трите  органа.

ВЪПРОС НА АДВ.К. - За изменение на незастроените територии  се допуща да се урегулира със застроително решение, което предсавлява частично изменение на регулационния план. Има ли такове изменение в предназначението за конкретният имот, тъй като е ясно от заключението, че представлява горска територия и няма сменено предназначение?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ И. - Не съм установил документи, няма регулация. Не съм открил строителни разрешения за изграждане на различните типове бунгала.

ВЪПРОС НА АДВ.И. -Като казвате има или няма,  въпраса  е дали Вие сте открили?

ВЕЩОТО  ЛИЦЕ И. - Аз не съм открил на местата, които съм проверил.

АДВ.И. – Нямам повече въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

АДВ.К.- Нямам повече въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

Съдът след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните,

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА  заключението по назначената съдебно-техническа експертиза, изготвено от вещото лице С.Ж.И..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 700.00/седемстотин/ лева, съобразно представената справка-декларация и внесения депозит.

АДВ.И.- Във връзка с изложеното от експерта и тъй като аз съм извършил справка в Държавен архив, представям копие от преписката с община Царево от 1998 година и от 2016 г. Видно от този отговор  на гл. архитект на Община Царево документите трябва да се нахождат в Община Приморско. В същото време се указва, че в Приморско няма никаква документи. В неформален разговор  са отговорили,  че била загубена или в  някакви кашони. Това означава или ненамиране на тези документи, които трябва да се  нахождат там, но не се откриват и на база отговора на експерта, който заяви, че освен това, което е било по делото друго не се открива. С оглед преценката на съответния  строеж с изисквания на ЗУТ, тази преписка от 1998 година се указва, че липсва. От Архава представям протокол, който е принципен и не касае имота. Изготвен от председателя  на окръжния съвет по архитектура, който е органа  в ППЗТСУ за съгласуване на проекта. Искаме да представим начина за съгласуване на предстоящи за изграждане обекти, че са извършвани от градския  съвет, а не от конкретната община. Би следвало тези съгласувания да са в община Приморско, но там нищо не може да се открие и с оглед на заинтересоваността на общината и от там на главния архитект е нормално. Моля да задължите общината да ги представи. Главният архитект твърди, че няма документи.

АДВ.К.- Възразявам тези документи да се приемат.Те са входирани в община Царево, няма доказателства, че са предадени в Община Приморско.Ние сме комплектовали преписката и сме я представили в пълен размер, от това което се намира при нас.Ако се твърди, че се налични такива документи, то страната следва да ги представи.Вещото лице не може да събира такива доказателства, тъй като не се изискват специални знания. Заключението на вещото лице е пълно, а представените в дн.с.з. доказатества считам, че са неотносими към настоящия спор.

АДВ.И.- Именно становището на процесуалния представител  на главния архитект потвърждава изложеното от мен, че е възможно  документи, касаещи процесния имот да не се намират в Община Приморско.Това означава две неща или предаването на архива е извършено непълно или  понеже имаме изявление от страна на Община Царево, че няма такива документи, което означава, че са загубени по пътя. Да се представят документи, които следва да се нахождат в съответната община считам, че е непосилно, доколкото органите призвани да съхраняват безсрочно  строителни документи твърдят, че не им са предадени или, че липсат.В този смисъл представената от мен преписка считам за необходимо да се приложи по делото, тъй като  за конкретния  имот  и за конкретната процедура  липсват търсените документи.  Това са документи от 1998 година, а за 1983-1986 година само можем да предполагаме. Последното решение в протокола на съвета  показва какъв е бил способа. „Агролеспроект“ и „Горски комбинат“ на първо място дават своите идеи за построяване, получава се санкция от там с указания и от там нататък би трябвало, след като едно държавно предприятие, специализирано  в изроботка на поректи да е представило такъв на ОНС. Няма как тези проекти след това да се твърди от конкретната община, че такива няма,след като  ОНС ги е разглеждал.

Съдът като взе предвид становището на страната намира, че представеното писмено доказателство, а именно протокол №54 няма  отношение към предмета на спора и следва да бъде прието за сведение, поради което

                                                О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА за сведение по делото протокол №54/09.11.1982 година.

Приема като доказателство отговора на  гл.архитект на Община Царево,  ведно със заявление на дружеството жалбоподател от 29.07.2016 година, с    приложени към същите декларация, обратна разписка и придружително писмо.

Съдът по така приетия отговор на гл.архитект на Община Царево  намира същия  за лишен от конкретика. В тази връзка намира за небходимо служебно да изиска допълнително становище от същия административен орган, с което главния архитект на Община Царево да конкретизира номера на преписката и страните й, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА  главният архитект на Община Царево да конкретизира преписка с рег.индекс на Община Царево №53-00-1047/22.12.1998 година  под кой номер арх. индекс е предадена на Община Пиморско  като бъде представен приемо-предавателен протокол за предаване на същата и евентуално информация за нейното съдържание – брой листи и документи, които  същата е съдържала.

Съдът като счете, че делото не е изяснено от фактическа  и правна страна, поради което събирането на доказателства не следва да бъде приключвано.Същото следва да бъде отложено за друга дата, поради  което

О П Р Е Д Е Л И:

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.05.2017 година от 13:00 часа, за която дата следва да бъде съобщено на главния архитект на Община Царево с  указания да представи изискания отговор не по-късно от 7 дни от датата на следващото съдебно заседание.

Датата следва да бъде взета предвид и от компетентните органи в МРРБ и МОСВ при процедурата  по изготвянето на отговор и проверка на документацията по представеното на дружеството-жалбоподател съдебно удостоверение №462/28.02.2017 година.

Съдът указва на двете министерства, че отговор във връзка с изисканата чрез удостоверението информация  следва да бъде представена не по-късно от 3 дни преди датата на следващото съдебно заседание.

Изисква от  администрацията  при Областен управител на област Бургас, отдел „Държавна собственост“ индентична информация със съдържанието на издаденото удостоверение, в случай, че такава се намира в архива на администрацията, касаеща допусната промяна на предназначението на ПИ  с идентификатор №37023.15.21, мест.“Атлиман“ по плана на землище гр.Китен, община Приморско, респ. издадени застроителни решения за изграждане на почивна база, настояща собственост на „Средна гора“ АД.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: