ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 17.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  май                                две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2232  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СРЕДНА ГОРА“ АД-Пловдив представлявано от изпълнителния  директор К.П., редовно уведомен се се представлява от процесуален представител адв.И., надлежно упълномощен.

          ОТВЕТНИКЪТ Г.А. НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото с входящ № 4446/04.05.2017 година е получено писмо-отговор от Областен управител на област Бургас.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4548/09.05.2017 година е получено писмо-отговор от Г.А.  на Община Царево, ведно с писмени доказателства

                АДВ.И.- С оглед стореното от съда за пълно изясняване на случая и издадените в тази връзка удостоверения и изпратени писма считам, че за правилното произнасяне  по  атакувания отказ за необходимо получаването на отговор от МОСВ и МРРБ.Същите  доколкото установяват наличието на съгласуване на застроително  разрешение биха  установили допустимостта  на строежа към  процесния период.Относно представеното  писмо от Община Царево ще изложа  подробни съображения с писмените бележки.Главният архитект на Община Царево  не е отговорил каква е съдбата на преписката, за която е питан, независимо от неговото становище за съдържанието й. От една страна е признал  получаването и входирането на документа, а от друга твърди, че приложеното  от нас копие от декларация  няма доказателства да е същата, като не твърди наличието на друга. Не считам, че от въпросната Община може да се получи някаква адекванта информация за случая. Областният управител -  с представеното  в съда и изпратено до мен писмо е заявил, от една страна, че няма архив за документи издадени от Окръжен народен съвет, а от друга страна, че не се откриват документи, че в този период  Горскостопански Комбинат Пловдив е отправил искане за промяна на предназначението на територията. Тези две становища са взаимно изключващи се, но така или иначе, се твърди липса на какъвто й да е документ там. Считам, че не може да се  търси информация, не може да се приеме за достоверно изявлението, че няма искания за застрояване на имот, тъй като по принцип тогава не може да се е искало от несъществуващата  институция „областен управител“. Моля  съда да ми предостави срок за изчакване на отговор от двете министерства.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че в днешното съдебно заседание на съдебния състав са предоставени товарителници удостоверяващи изпращането на издаденото   по настоящето  дело съдебно удостоверение  до МРРБ и МОСВ намира, че такъв срок следва да бъде предоставен на адв. И., а от друга страна доколкото в протокола от предходно съдебно заседание, приложен към самото удостоверение  съдебния състав  е посочил срок за отговор, който  не  е бил спазен от отговорните за това лица съдът намира за необходимо служебно да изпрати искане за предоставяне на посочената информация като предупреди  министрите на двете министерства, че делото повторно се отлага, поради бездействието на длъжностните им лица и изиска търсената информация да бъде предоставена не по-късно от три дни преди датата на следващото съдебно заседание.

Воден от горното, съдът

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО служебно искане до министрите на МОСВ и МРРБ за предоставяне на информация със съдържание идентично на това, посочено в съдебното удостоверение  изх.№462 / 28.02.2017 година, което писмо  да съдържа информация за обстоятелствата, че бездействието на администрацията  при двете министерства е причина за повторно отлагане на делото и изисква същата  да бъде предоставена не по-късно  от три дни от датата на следващото съдебно заседание.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 21.06.2017 година  от 13:00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: