ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети март                                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2232 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СРЕДНА ГОРА“ АД-Пловдив представлявано от изпълнителния  директор К.П., редовно уведомен се се явява лично управителя и  с  процесуален представител адв.И., надлежно упълномощен.

          ОТВЕТНИКЪТ Г.А. НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО редовно и своевременно призован, не се явява и не  изпраща представител.

Не се явява вещото лице С.Ж.И..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.- Да се даде ход на делото.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх.№ 2425/13.03.2017 година  от назначеното вещо лице  С.Ж.И., с която желае  да му се  предостави допълнително време за изготвяне на експертизата, поради по-късното  му уведомяване.

          АДВ.И.-Моля, да се уважи молбата на вещото лице. Искам  да уточня, че в изложението си в предходно съдебно заседание по допускане на доказателства навсякъде, където е записан термина строителни разрешения  съм имал предвид и съм посочил  застроителни решения.Държа да уточня това обстоятелство с оглед доказателствата, с които вещото лице следва да издири, за да представи по делото.Водим свидетел, който е допуснат  относно обстоятелствата около датата на довършване на комплекса от бунгала, който молим да бъде разпитан в днешното съдебно заседание.

Съдът  ПРИСТЪПИ към снемане самоличността на явилия се свидетел, както следва:

Е.В.С.- Родена на *** година, българка, български гражданин, неосъждана, ЕГН **********, без  родство или особенни отношения със страните по спора.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.290 от НК

Обещава да говори истината.

АДВ.И.- С оглед трудната идентификация  на терена  моля, да се предостави на свидетелката, за  да се ориентира, скицата,която е приложена по делото, за да  каже за това ли място става въпрос.

Съдът ПРЕДЯВИ на свидетелката Елка С. скици на имот с идинтификатор 37023.15.21, находящи се на  лист №10 и лист №18 от делото.

ВЪПРОС НА АДВ.И.- Може ли по тази скица да се ориентирате   за почивната база  към 1984-1985 година?

СВИДЕТЕЛЯТ С.- През 1984-1985 година бях две години  в тази база, която сега е собственост на жалбоподателя. Ползвахме спортната база в съседство, но спяхме в почивната база, обозначена на скицата. Бяхме цяла група от Пловдив и се готвихме за състезание.Състезанието, за което се готвихме беше от т.нар. „Работнически спартакиади“. През 1984-1985 и  през двете поредни години спяхме там.

ВЪПРОС НА АДВ.И. – В завършен вид ли беше базата, нови ли бяха сградите?

СВИДЕТЕЛЯТ С. – Да, годни за обитаване, спални, бойлери.Ние бяхме заели 10 бунгала, бяхме  около 30 човека, но имаше поне 30 бунгала.

АДВ.И. - Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

Съдът като взе предвид обстоятелството, че към настоящия момент не са събрани всички допуснати от съдебния състав доказателства счита, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано и делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 19.04.2017 година от 14:00 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице  С.И..

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: