ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети септември                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2232  по описа за 2016 година

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„СРЕДНА ГОРА“ АД-Пловдив представлявано от изпълнителния  директор К.П., редовно уведомен не се явява и не се представлява.

          ОТВЕТНИКЪТ Г.А. НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО редовно уведомен, не се явява.Представлява се от адв.К., с представено пълномощно по делото.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СЪДЪТ докладва, че по делото е постъпила молба вх.№ 9654/13.09.2017 г. от адв.И., процесуален представител на дружеството - жалбоподател, с която моли за отлагане на делото и насрочване за др.дата, поради внезапно  заболяване и невъзможност да се яви, с оглед интересите  на представляваното от него лице.Приложен е болничен лист, без изрично отбелязване невъзможността да се явява пред съдебен орган.

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.Не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, тъй като болничният лист не отговаря на изискванията на Наредбата, с която се регламентира явяването  в съдебно заседание.Не е отбелязано изрично, че процесуалния представител  не може да се яви, а дори да се приеме, че е възпрепятстван не се представят доказателства, че законния представител на дружеството е възпрепятстван да се яви в днешното съдебно заседание.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, липсват доказателства за обективно възпрепятстване на законния предствател да се яви, а представените такива касаещи процесуалния му представител не съдържат изрично отбелязване на невъзможност за явяване в съдебно заседание,поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

          СЪДЪТ докладва, че по делото са  постъпили  писма от главния архитект на Община Царево с вх. № 6740/30.06.2017 година и вх.№ 9372/04.09.2017 година, с които уведомяват съдебния състав, че устройствения план на град Китен заедно със землището на населеното място е бил предаден на община Приморско, като отделен чертеж, каквито са устройствените планове за всяко едно населено място.

АДВ.К.- Във връзка с  изявлението на другата страна в предходно заседание, че дружеството е собственик на имота, представям и моля да приемете влязло в сила решение по предявен установителен иск от „Средна гора“ АД срешу Община Приморско по отношение на собствеността на този имот. Предмет на гражданско дело №665/2011 година на Окръжен съд град Бургас, ведно с виззивно решение на Апелативен съд град Бургас и опредление на ВКС за недопускане до касационно обжалване.

Съдът намира, че така представените писмени доказателства са относими към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото три броя съебни актове- решение №51/14.06.2012 г. по гр.д.№665/2011г. на БОС, решение №92/19.10.2012г. по гр.д.№231/2012г. на Апелативен съд град Бургас, определение №115/14.03.2013 г. по д.№ 1088/2013 г. на ВКС, касаещи уточнения от адв. К. правен спор.

АДВ.КАЗАРОВ- Няма да соча други доказателства.Представям списък на разноските, ведно с договор за  правна помощ.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.КАЗАРОВ – Уважаеми господин съдия, моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата срещу отказ на главния архитект на община Приморско, като неоснователен и недоказан.Моля да ми присъдите направените разноски.Представям и моля да приемете  писмени бележки по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:07 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: