ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 30.01.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На тридесети януари                                 две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 2230 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.И.Д., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.И., представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Заместник кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Х., представя днес пълномощно.

                  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.И.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.И.: Моля да вземете предвид изложеното в жалбата. С оглед събраните от административния орган в хода на проверката доказателства считам, че не е необходимо събирането на допълнителни такива. Моля да разгледате жалбата по изложените в нея съображения.

 

Юрисконсулт Х.: Оспорвам жалбата.

Представям и моля да приемете заповед за материалната компетентност на органа издал заповедта; няколко снимки на процесните строежи, които да онагледят имотите; копие от кадастралния регулационен план на ЦГЧ-Бургас, като към процесния имот съдът постави стрелка; копие от застроителен план, на който съдът също постави стрелка към процесния имот; заповед за одобряване на плана от 1989г.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт Х. писмени доказателства, същите подробно записани по-горе в неговото изявление.

 

Съдът намира за необходимо по делото да бъдат събрани допълнителни доказателства, които административният орган е взел предвид,  когато е издавал обжалвания административен акт и които доказателства същият е описал като налична документация, на която се позовал при съставянето на Констативен акт № 11/31.05.2016г., поради което съдът намира за необходимо ответната страна да бъде задължена да представи така изброените от нея писмени доказателства, на които се позовала при съставянето на констативния акт.

Поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок, считано от днес да представи по делото писмените доказателства,  които е описал като друга налична документация в точка VІ от съставения Констативен акт № 11/31.05.2016г., където тези писмени доказателства са поименно изброени.

 

СЪДЪТ към СТРАНИТЕ: Спорно ли е фактическото изпълнение на строежите така, както те са описани в обжалваната заповед?

 Адв.И.: С оглед приложените снимки към протокола и сега представените от колегата относно фактическото състояние на строежа (не на съседните такива, а процесните два строежа), не оспорваме фактическото им изпълнение така, както е описано в мотивите на заповедта, което се онагледява от представените днес снимки и от кадастралната схема. В заповедта са цитирани кадастрални номера на тези постройки, които са надлежно заснети от кадастъра, но не е приложена такава схема. С оглед изясняване на действителната фактическа ситуация умишлено не поисках събирането на такива доказателства, защото това е част от основния ми аргумент, че административният орган не е изпълнил задължението си да събере цялата документация по случая. Основният аргумент в жалбата е, че избирателно е попълването  с документация, а непълнотата им е довело до постановяване на този административен акт.

 

СЪДЪТ към СТРАНИТЕ: Спорни ли са периодите на изграждане на процесните строежи?

 Адв.И.: Мотивите на доверителя ми (защото аз нямам друга информация) е, че към пролетта на 1995г. двата строежа са били изградени, а кога точно преди това е отпочнало строителството им, не мога да кажа. Фактът, че те са налични още тогава сочи и това, че за тях има наложени някакви санкции от общината и това допълнително сочи за тяхното наличие.

Двама от съсобствениците, които биха разполагали с повече информация, са починали (родителите). Но обективната информация по преписката е, че към пролетта на 1995г. строежите са били налични.

 

Съдът, като съобрази, че по делото е необходимо да бъдат събрани допълнителни писмени доказателства, за които чете нарочно определение в днешно съдебно заседание 

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА  съдебно заседание на 27.03.2017г. от 13.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: