ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                     две хиляди и осемнадесети година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 222 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Уорд Бейби“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото /л.31/.

 

За ОТВЕТНИКА директор на Дирекция ЦАУ „Приморие“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Уорд Бейби“ ЕООД против отказ за поставяне на преместваем обект №70-00-9206/1/21.12.2017г. на директор на Дирекция ЦАУ „Приморие“ при Община Бургас.

 

АДВОКАТ С.: Поддържам жалбата. Считам ,че е основателна и моля да я уважите. Да се приемат представените по делото доказателства. Представям и моля да приемете като доказателства по делото копие от протокол №29 от 13.12.2017г. на комисията по чл.56 от ЗУТ, видно от който на предходни точки има издадени 4броя разрешения, като предпоследното е за същата фирма, за същата улица. Становището на комисията, е че отлага разглеждането, докато се установи дали е част от сградата или част от преместваем обект, т.е. няма отказ. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател нямам възражение по доклада. Да се приемат представените от административния орган доказателства. Представям и моля да приемете извадка от схемата на преместваемите обекти за ЦДГ ведно с решение на Експертен съвет по устройство на територията №31/03.11.2017г.. От тези доказателства е видно, че за ул.“Б.“ няма предвидени позиции за преместваеми обекти по чл.1, ал.1 от Наредбата. Във връзка с представените от мен доказателства, се противопоставям на доказателствените искания на жалбоподателя посочени в жалбата, тъй като считам, че представената схема за разполагане на целогодишни временни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ на територията на ЦГЧ Бургас, одобрена от главния архитект, достатъчно ясно отразява липсата на одобрени точки за ул.“Б.“ за съответната година и предвид извършващата се реконструкция на съответната улица и наличието на проекти за заведение/кафене/, за което се извършва ремонт е неотносимо за настоящия спор и не допринася за неговото изясняване и моля да отхвърлите тези доказателствени искания.

 

АДВОКАТ С.: Да се приеме представените от ответника доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка и в днешното съдебно заседание писмени доказателства.

 

По на правеното искане в жалбата за изискване на документи от „ВиК“ЕАД, Община Бургас, както и фирмата-изпълнител на строителните дейности на терена публична общинска собственост, находящ се на ул.Б./С., зад Г., съдът счита същото за неоснователно. Посочените доказателства са неотносими към предмета на спора, тъй като обстоятелства които ще се установяват с тях са ирелевантни в производството по издаване разрешение за поставяне на преместваем обект по реда на чл.56 от ЗУТ, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖНИЕ направените в жалбата доказателствени искания за изискване от „ВиК“ЕАД, офис Бургас, документ относно проекта за ремонт на терен, публична общинска собственост, находящ се на ул.“Богороди“/ул.“С., зад „Г., като се уточни съществува ли в този проект заведение /кафене/, за което се извършва ремонт на съществуващите ВиК и електроинсталация,  от община Бургас документ относно проекта за ремонт на терен, публична общинска собственост, находящ се на ул.“Б.“/ул.“С.“, зад „Грамофона. Да се уточни съществува ли в този проект заведение/кафене/, за което се извършва ремонт на съществуващите ВиК и електроинсталации., както и да се представи справка за фирмата- изпълнител на строителните дейности на терена, публична общинска собственост, находящ се на ул.“Б.“/ул.“С.“, зад „Г.“.

 

За изясняване на спора по делото съдът, счита че следва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши справка в Община Бургас да отговори на въпроса - За мястото на което жалбоподателят е подал заявление за поставяне на преместваем обект налице ли е одобрена от главния архитект на Община Бургас схема по чл.56, ал.2 от ЗУТ и съответно предвидено ли е поставянето на преместваеми обекти на него?. Предвид изложеното съдът,

 

                                    О П Р Е Д Е Л И: 

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като извърши справка в Община Бургас да отговори на въпроса - За мястото на което жалбоподателят е подал заявление за поставяне на преместваем обект налице ли е одобрена от главния архитект на Община Бургас схема по чл.56, ал. 2 от ЗУТ и съответно предвидено ли е поставянето на преместваеми обекти на това място?.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 80 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас, в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза С.Р., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за платен депозит.

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим други доказателства към момента.

 

Съдът счита че на страните следва да се ПРЕДОСТАВИ възможност да ангажират на допълнителни доказателства, както и да поставят допълнителни задачи към съдебно-техническа експертиза в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания към момента и необходимостта от събирането на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2018г. от 10.30ч. за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице С.Р., след представяне на доказателство за внесен депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: