ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 08.05.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми май                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 222 по описа за 2018 година

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Уорд Бейби“ЕООД, редовно призован, се явява адвокат С., с пълномощно по делото /л.31/.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция ЦАУ „Приморие“ при Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт А., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.Б..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

С.Г.Б. –години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение с приложения към него, които поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

АДВОКАТ С.: При проверка на документите, сте извършили оглед на място, където е било заведението, справка в община Бургас, освен при Н. А., другаде правили ли сте?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Справка съм правила само при Н. А., която е директор на Дирекция ЦАУ „Приморие“ и ответник по делото. Бяха ми представени всички одобрени схеми, позициите по ул.“Богориди“ и съм направила схеми и датите на които са одобрявани позициите във времето. Схемата действа две години и ако има промяна на позиции се отразява и се прави презаверка за следващата година. На приложената от мен схема ясно се виждат датата с печатите на които са одобрени позициите. Това е действащата схема с одобрените позиции в момента. Процесното място се намира в триъгълник, в горната част на ул.“ Богориди“ от номер 51 до 53

 

АДВОКАТ С.: Вещото лице е посочило, че в района на грамофона не са отбелязани позиции за отбелязани преместваеми обекти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е заведението, което имаше каравана и подиум. Това е обект по чл.120 по ППТЗСУ (отм.), но вече го няма този обект.

 

АДВОКАТ С.: Да, за това място става въпрос в случая. Нямам други въпроси към вещото лице, но ще поискам да се уточни във връзка с доказателствата, които ще представя сега, за същото място по така действащата схема, че през 2015, 2016 и 2017 години, няма одобрена позиция за това място, но за него за 2015г., 2016г. и 2017г., има издадени разрешения за поставяне на маси. Масите са самостоятелни преместавеми обекти по смисъла на наредбата чл.2, ал.2, т.2 от Наредбата за преместваемите обекти, а в правната рамка за преместваеми обекти, няма разлика дали е павилион, маса, подиум и други изброени. В тази връзка представям и моля да приемете три боя протоколи на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас от 2015 г., 2016г. и 2017 г..

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма павилион. Тази схема е действаща през 2016, 2017г., като през 2018г. има одобрение, като всяка година в началото се презаверява и ако има нови позиции се одобряват. Според Наредбата всяко одобрение действа за 2 години, т.е. одобрената за 2018г. действа и за 2019 година. Ако има нещо нова, тогава се нанася.

 

АДВОКАТ С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Да се приеме заключението на вещото лице по настоящата експертиза. Нямам въпроси към вещото лице. По приемането на представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства предоставям на съда.

 

АДВОКАТ С.: Нямам искане за допълнителни въпроси към експертизата, предвид че няма спор, че там предвидена позиция за преместваеми обекти няма, но въпреки това е издавано разрешение за маси.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Б., като му определя възнаграждение в размер на 250лв., от които 80 лв. платими от внесения депозит /л.42 от делото/ и 170 лева платими от жалбоподателя в 10-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ. Указва на жалбоподателя че ако не бъдат представени доказателства за внасяне на посочената сума, за нея ще бъде издаден изпълнителен лист.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно 3 броя протоколи на комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градското обзавеждане на територията на община Бургас от 29.04.2015г., 18.02.2016г. и 07.03.2017г..

 

СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ С.: Уважаема г-жо съдия, считам че жалбата е основателна. От събраните писмени и устни доказателства, както и от вещото лице се установява, че за процесното място няма предвидена позиция, но въпреки това има издавани разрешения за поставяне. Считам, че жалбата е основателна и на основанията посочени в нея, а именно, че постановеният отказ по чл.8, ал.8, т. 1 от Наредбата е неправилен, тъй като по тази разпоредба се постановява отказ ако не са представени изискуемите документи или същите не отговарят на изискванията, като в случая, отказът следва да бъде по чл.8, ал.8, т.2, а не по ал.1, както е посочено. Предвид на изложеното следва да отмените отказа и заявлението на жалбоподателя да бъде изпратено за разглеждане от комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата. Всички изискуеми документи са били представени в ЦАУ Приморие, като директорът на Дирекция Приморие, г-жа Аргирова, която е приела документите, е присъствала на разглеждането и видно от представения протокол няма отбелязване да е възразила за нередности в документите, поради това считам, че отказът следва да бъде отменен и бъде върнато заявлението за разглеждане от комисията. Моля да се произнесете в този смисъл.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаема г-жо председател, моля да отхвърлите така предявената жалба, като неоснователна и недоказана. Представени бяха достатъчно доказателства доказващи, че по отношение на жалбоподателя не са налице условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект. От заключението на експертизата се установи за безспорно, че за мястото, за което е отказано издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, няма предвидена позиция и като е имала това предвид, комисията по чл.6, ал.1 от Наредбата е отказала издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект, в следствие на което директорът на ЦАУ „Приморие“ е постановил обжалвания отказ. Този индивидуален административен акт е издаден от компетентен административен орган, при спазване на законовата форма. Искам да отбележа, че при посочване на правните основания в отказа се касае за техническа грешка при посочване на чл.8, ал.8, т.2 от Наредбата. В обобщение считам, че след като жалбоподателят е подал заявление за позиция, която не е предвидена в одобрената схема за съответната година, постановеният отказ следва да бъде оставен в сила, като законосъобразен и правилен. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: