Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 597

 

гр. Бургас, 3 април  2017 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и трети март, през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г. РАДИКОВА

            ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Д. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 222/2017 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Митница Бургас, против Решение № 58/29.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 238 по описа за 2016 година на Районен съд – гр. Малко Търново. С решението е отменено наказателно постановление № 852/19.09.2016 г., издадено от началник Митница Бургас, с което на С.С.С. ***, на осн. чл.233, ал.1 от ЗМ, е наложено административно наказание- глоба в размер на 157,60лв. и на осн. чл233, ал.6 от ЗМ, са отнети в полза на държавата 197бр. карти пластика с лого „Hero Robots“с обща митническа стойност 157,60лв. 

Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Счита, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, като е приел недопустимост на административнонаказателното производство, предвид наличието на образувано за същото деяние наказателно производство.

В съдебно заседание касаторът не се явява, не изразява становище.

Ответникът по касационната жалба, чрез пълномощника си адв. П., намира обжалването за неоснователно. Иска потвърждаване на съдебното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира, че решението на първоинстанционния съд е обосновано и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила, тъй като са налице предпоставките, визирани в нормата на чл.33, ал.2 ЗАНН.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, с доказан интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Възраженията на касатора, че по образуваното досъдебно производство № 251-ЗМ 108/2016г. по опис на ОДМВР Бургас,за извършено престъпление по чл.244, ал.1 във вр. с чл.18 НК, към момента на издаване на наказателното постановление и към момента на извършване на съдебна проверка за законосъобразност на последното, няма привлечено лице в качеството на обвиняем и производството по това дело не е приключило с краен акт, не предпоставят извод за неправилно приложение на материалния закон от страна на първоинстанционния сд.

Последният в хода на съдебното дирене е установил, че за същото деяние, за което с наказателното постановление е наложена санкция, е образувано и наказателно производство срещу неизвестен извършител. Този факт не е спорен. Поради това, е преценил, че след като е осъществена хипотезата на чл.33, ал.1 ЗАНН, наказателното постановление е издадено въз основа на недопустимо административнонаказателно производство.

Тезата си е обосновал и със задължителното за съда, по прилагане на закона ТР № 3/22.12.2015г. , постановено по т.д. №3/2015г. на ОСНК на ВКС.

Настоящият състав на съда намира, че материалния закон е приложен правилно.

Разпоредбата на чл.33, ал.1 от ЗАНН гласи, че когато за дадено деяние е възбудено наказателно преследване от органите на прокуратурата, административнонаказателно производство не се образува. Т.е. за да се приеме, наличие на процесуална пречка за образуване на допустимо административнонаказателно производство, е необходимо единствено и само наличие на възбудено наказателно преследване за същото деяние. Законът не поставя други условия- повдигане и предявяване на обвинение по отношение на конкретно лице или приключване на наказателното преследване с окончателен акт.

Затова, като е преценил незаконосъобразност на оспореното пред него наказателно постановление, първоинстанционният съд е приложил правилно закона и е постановил законосъобразен акт, който следва да бъде оставен в сила.

По изложените съображения и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение № 58/29.12.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 238 по описа за 2016 година на Районен съд – гр. Малко Търново.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

     ЧЛЕНОВЕ: