О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер 308          Година  19.02.2016                     град  Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на деветнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 222 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба на П.Д.Б. с ЕГН ********** – лишен от свобода в Затвора гр.Бургас срещу Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието, за заплащане на обезщетение в размер 20 000,00 лева, за претърпени неимуществени вреди и за нечовешки условия в Затвора Бургас от 14.01.2015г., ведно със законната лихва върху тази сума от пребиваването му в затвора и предявяването на иска от 26.01.2016г. до окончателното и́ изплащане.

С разпореждане № 666/29.01.2016г., исковата молба е оставена без движение, като е указано на ищеца, че в  7-дневен срок от уведомяването, следва да заплати държавна такса в размер на 10 лева по сметка на Административен съд Бургас и да представи като доказателство по делото съответния платежен документ. В разпореждането на съда изрично е отбелязано, че при неизпълнение на указанията в срок, исковата молба ще бъде върната, а производството по делото прекратено.

Ищецът е уведомен лично за указанията на съда на 03.02.2016г. и определения му срок за отстраняване на нередовностите изтича на 10.02.2016г.. В този срок, а и до настоящия момент нередовностите по исковата молба не са отстранени, поради което на основание чл.129, ал.3 от ГПК, тя следва да се върне, като нередовна, а производството по делото да се прекрати.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.203 ал.2 от АПК, във връзка с чл.1 ал.2 от ЗОДОВ, чл.144 от АПК и чл.129 ал.3 от ГПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

                                                   О П Р Е Д Е Л И               

 

ВРЪЩА исковата молба на П.Д.Б. с ЕГН ********** – лишен от свобода в Затвора гр.Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 222 по описа за 2016г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: