Р Е Ш Е Н И Е

 

 

Номер     694/09.04.2015                                  град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на дванадесети март две хиляди и петнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател:   Таня Евтимова

        Членове:  1. Станимира Друмева

                           2. Румен Йосифов

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Тони Петрова, като разгледа докладваното от съдия Евтимова касационно наказателно административен характер дело номер 222 по описа за 2015 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр. ІІ от ЗАНН, вр. с чл.348 от НПК, вр. с чл.208– чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на П.Т.Н., ЕГН **********, с адрес за кореспонденция в с.*** против решение № 52/22.12.2014г., постановено по НАХД № 230/2014г. по описа на Районен съд – гр. Малко Търново, с което е потвърдено наказателно постановление № 11-01-1010 от 24.09.2014 г., издадено от директора на АДФИ и наложената на касатора глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от Закона за обществените поръчки за нарушение на чл.44, ал.9 от същия закон. Иска се от съда да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Наведените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл.209, т.3 от АПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касаторът не се явява и не се представлява от пълномощник.

Ответникът по касация също не се явява и не се представлява в процеса.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас изразява становище за неоснователно проведено оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Касационната жалба изхожда от надлежна страна, подадена е в срока по чл. 211 от АПК и е съответна на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество е основателна.

Производството пред Районен съд – Малко Търново е образувано по жалба на П.Т. Н. против наказателно постановление № 11-01-1010/24.09.2014г., издадено от директора на АДФИ-София, с което му е наложена глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от Закона за обществените поръчки за нарушение на чл.44, ал.9 от същия закон. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на РС – Малко Търново потвърждава наказателното постановление, като приема за безспорно доказана изложената в акта и в наказателното постановление фактическа установеност и за справедлива наложената санкция.          

Решението на РС – Малко Търново е неправилно и трябва да се отмени.

Основателно е възражението на касатора, че решението е постановено при нарушение на процесуалните правила. От диспозитива на съдебния акт е видно, че районният съд е потвърдил наказателното постановление, с което на жалбоподателя е наложена „имуществена санкция от 500 лева”. В конкретния случай обаче, с НП № 11-01-1010/24.09.2014г. на физическото лице П.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.132, ал.1 от ЗОП. Като е променил вида на наложеното наказание, районният съд е постановил съдебен акт, извън обхвата на контролните си функции и е ограничил правото на защита на санкционираното лице. Отделно от това е налице противоречие между извода на съда, формиран в мотивите на решението за изменение на наказателното постановление в санкционната му част и в диспозитива на решението, с който се потвърждава санкцията. Поради това, решението на Районен съд – Малко Търново се явява неправилно и трябва да се отмени, а делото да се върне на същия съд за разглеждането му от друг състав, който да отстрани допуснатите нарушения.

            Мотивиран от това, Бургаският административен съд, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

            ОТМЕНЯ решение № 52/22.12.2014г., постановено по НАХД № 230/2014г. по описа на Районен съд – гр. Малко Търново

            ВРЪЩА делото на Районен съд – гр.Малко Търново за разглеждане от друг съдебен състав.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………………..

 

 

 

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1…………………………..

 

 

 

                                                                                          2……………………...........