ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 20.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети май                                  две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 222 по описа за 2014 година

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Н.Т., редовно призован, не се явява. За него – адв. П., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник сектор Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, редовното призоваване на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Н.Н.Т. против Заповед за налагане на ПАМ № 168/09.08.2013 г., постановена от Началник сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, с която по отношение на жалбоподателя е приложена принудителна административна мярка „Временно отнемане на свидетелство за управление на МПС”.

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата. Представям и моля да приемете копие от полицата на сключената от жалбоподателя застраховка „Гражданска отговорност”, по повод на която по отношение на моя доверител е била наложена оспорената в настоящото производство ПАМ. Няма да соча доказателства.

 

Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на жалбоподателя и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представеното в настоящото съдебно заседание заверено копие от полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, представена от адв. П. като писмено доказателство по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. П.: Моля да уважите жалбата по съображенията, изложени в нея.

Считам, че атакуваната заповед е напълно незаконосъобразна, тъй като въпреки, че на административния орган е представена полица за сключена застраховка „Гражданска отговорност”, доста време след проверката, а именно на 09.08.2013 г. е издала атакуваната заповед. Дори и в самата заповед е отразено, че СУМПС е върнато още на същия ден след представяне на полицата – 15.07.2013 г. – т.е., издадената на 09.08.2013 г. заповед е напълно незаконосъобразна, тъй като задачите, които тя следва да изпълнява е при положение, че жалбоподателят не притежава такава гражданска отговорност.  При положение, че административният  орган се е убедил, че е налице валидна полица на застраховка „Гражданска отговорност” абсолютно безмислено е било издаването на такава заповед, с която повторно е направен опит да бъде иззето свидетелството за управление въпреки, че не е налице нарушение на ЗДвП и КЗ. Поради това считам, че като незаконосъобразна заповедта следва да бъде отменена, като претендираме направените съдебно-деловодни разноски.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,04 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: