ПРОТОКОЛ

                                           

Година 2009, 28.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и осми април                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  222  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  15,15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – С.Д.Б. - редовно призован, се явява лично и с адв. Е.И..*** - редовно призован, се представлява от юк. А.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилата жалба от С.Б..

 

 АДВ. И.: Поддържаме жалбата. Моля да бъдат уважени доказателствените искания към жалбата, изрично изброени. Моля да се допусне съдебно-техническа експертиза с въпросите по нея и да бъде изискана от община Бургас цялостната преписка на акта за отчуждаване на процесния имот, като в зависимост от становището на ответната страна да ми предоставите възможност за допълнителни доказателства.

 

ЮК. А.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете представените писмени доказателства с нарочна молба от 23.02.2009 г., както и представените с жалбата доказателства. Моля да се изиска административно дело № 1176 от 2008 г. на Административен съд – гр. Бургас, с оглед събиране на доказателства, за които бе посочено и направено искане за представянето им от община Бургас. Моля да се изиска от БОС, административно отделение, адм. дело 534/1999 г. В него се съдържа цялата отчуждителна преписка. Не възразявам за допускане на съдебно-техническа експертиза. По делото на Административен съд – гр. Бургас  се съдържат молбите и решенията по чл. 31 от ЗОС.

 

АДВ. И.: Искам да изразя становище по исканията на процесуалния представител на ответника: по отношение на изисканите административни дела същите да бъдат приложени към настоящото производство, възразявам, тъй като видно от представеното и приложено по делото определение № 762 по адм. дело 115/2009 г. на ВАС, двете производства по които са се водили делата по реституционния закони и настоящото са различни по естество и по предпоставки. В случая се касае за отмяна на акта за отчуждаване на процесния недвижим имот, който е приложен по преписката и за който няма спор между страните – акт за завземане на недвижим имот за държавна собственост № 3429 от 25.10.1969 г., всички постановени решения за които ответната страна споменава като приложени по дело № 1176/2008 г., касаещи закона за възстановяване на недвижимите имоти по ЗТСУ нямат нищо общо с производството по чл. 31, ал. 1 от ЗОС, с което се иска не издаване на заповед за отмяна, а отмяна на акта - с определение № 762 на ВАС от 19.01.2009 по адм.дело № 115/2009 на ВАС.

 

РЕПЛИКА Ю.А.: Процесуалният представител на жалбоподателя направи изявление, че не е спорно между страните извършеното отчуждаване. Правя възражение за представяне на цялата отчуждителна преписка. Не е нужно отчуждителната преписка да се представя, тъй като има трудности в нейното представяне в пълнота, тъй като е била представена през 1999 г. пред БОС по адм. дело № 534. Първо разглеждане № 89/1998 г., а след връщане от ВАС е с № 534/1999 г. Има влезли в сила решения.

 

АДВ. И.: Това са решения постановени по реституционни закони и тук нямаме спор. От цялата преписка на нас ни трябва единствено акта, с който е извършено отчуждаване, ако има такава заповед във връзка именно с нейната отмяна в настоящото производство.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. И.: Кой акт имате предвид?

 

АДВ. И.: Акт за завземане на недвижим имот № 3429 от 25.10.1969 г., както и ако има акт, издаден преди неговото издаване – заповед за неговото издаване?

 

По становищата на страните, съдът намира, че следва да допусне извършването на експертиза със задачите, формулирани в т. 2.1 - 2.4 от жалбата – л. 4, стр. 2 от делото.

Предвид становището на процесуалния представител на ответника, съдът намира, че към материалите по делото следва да бъде приобщено и дело № 1176/2008 г. на Административен съд – гр. Бургас.

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ възможност на процесуалния представител на ответника да уточни с допълнителна молба кои доказателства желае да бъдат приобщени към настоящото дело от административното дело по описа на БОС, с оглед преценката за необходимостта делото да бъде изискано в цялост или да бъдат изискани отделно официално заверени части от него.

Предвид корекцията в процесуалното искане на адв. И. относно задължаването на ответника да представи материали, съставляващи административна преписка по акт за завземане № 3429/25.10.1969 г., съдът намира, че следва ответникът да представи цитирания акт, както и предходни актове по силата на които имотът е бил отчужден от правната сфера на жалбоподателя. При липса на такива актове ответникът следва да удостовери този факт изрично в писмена форма.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ АДВ. И.: Какви обстоятелства ще доказвате с искането да бъде приложена по делото цялата административна преписка по молби от 22.02. и 27.02.2008 г. както и по молбата от 19.12.2008 г.?

 

ОТГОВОР НА АДВ. И.: Оттеглям искането в жалбата ми, предвид липсата ми на информираност относно тези жалби. С тях се запознах в преписката по настоящото производство, поради което оттеглям това свое доказателствено искане.

 

С оглед становищата на страните и изложените по-горе съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗИСКА от Административен съд – гр. Бургас – Служба „Архив” административно дело № 1176/2008 г.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника в 14-дневен срок от днес да представи с писмена молба списъкът на доказателствата, които следва да бъдат изискани от административното дело  на БОС, с оглед преценката на допустимостта на това искане.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, със задачите формулирани от адв. И. в жалбата – стр. 2.

НАЗНАЧАВА вещо лице П.Ш.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице в размер на 280 лева, вносими по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок от днес от жалбоподателя.

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА в 14-дневен срок от днес да представи заверени копия от Акт за завземане на недвижим имот № 3429/25.10.1969 г. на заместник-председателя на Министерството на архитектурата и благоустройството, както и предходни актове за отчуждаване на процесния недвижим имот, ако се съхраняват в община Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА ОТВЕТНИКА при липсата на цитираните по-горе доказателства да удостовери това обстоятелство по съответния ред, чрез официален документ.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 09.06.2009 година от 15,15 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,30 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: