ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 19.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На деветнадесети декември                  две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 2229 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 11:34 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Т.Н.К., редовно уведомена, не се явява.  За нея се явява адв. С., с представено от днес пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ          Г.К.К., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. И., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. А..

 

По хода на  делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № РД-16-914/08.09.2005г. на кмета на Община Поморие. Към делото е приложена административната преписка по която е издадена оспорената заповед. С определение от закрито съдебно заседание на 12.11.2014г., съдът задължи ответника да представи заверен препис от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие, в редакцията й към момента на издаване на оспорената заповед, което беше сторено.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Няма да соча други доказателства.

АДВ. И.: Поддържам жалбата от името на доверителката ми. Представям и моля да приемете Решение № 2089/15.12.2012 г., с което удостоверяваме, че към момента на издаване на процесната заповед жалбоподателите са били в граждански брак, който е бил прекратен. Няма да сочим други доказателства.

АДВ. А.: От името на Община Поморие правя искане настоящото производство да бъде прекратено, тъй като считам, че жалбата е просрочена. По делото има приложено едно Предложение входирано в Община Поморие от 03.09.2014 г., в което се установява, че жалбоподателите са узнали за процесната заповед, на стр. 2 са посочили, че са узнали за заповедта. Освен това, в жалбата на стр. 2 и в двата случая се твърди: „преди известно време……” без да уточняват кога е това време, но независимо от това считам, че с така депозираното предложение от 03.09.2014 са узнали за процесната заповед и от този момент започва да тече срокът, а настоящата жалба е входирана в Община Поморие на 06.11.2014 г. Ето защо твърдя, че жалбата е подадена след преклузивния срок от 14 дни, поради което ще моля да бъде прекратено настоящото производство. Ако Вие не приемете това мое твърдение, считам че жалбата е незаконосъобразна. Няма да соча доказателства.

АДВ. С.: Възразявам по така направеното процесуално искане поради следните съображения: в това предложение никъде не се коментира конкретен номер на заповед. Второ, съобразно съдебнопроизводствените правила, които в конкретния случай става въпрос за конкретно издаден индивидуален административен акт се извършва по реда на АПК. В конкретния случай, доверителката ми се е запознала със заповедта едва когато й е връчена през м. ноември и тя е упражнила правото на жалба. Дори и да се приеме твърдението на процесуалния представител на Община Поморие, че доверителката ми се е запознала с точния текст на заповедта през м. септември, то тогава ако се прочете текста на предложението защо тогава общината не е изпратила като жалба това предложение до съда. На последно място, съдът ще се увери, че не е посочен срок за обжалване. Ние твърдим нищожност на акт. Няма да сочим други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, тези представени с административната преписка, както и представената Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  както и представеното в днешно съдебно заседание решение за прекратяване на граждански брак.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля от името на доверителката ми да постановите съдебен акт, с който уважавайки жалбата, да отмените оспорената заповед на кмета на Община Поморие и да върнете преписката с указанията за прилагане на закона за връщане на процедурата по продажбата, както гласи разпоредбата на чл. 36 ал.7. Налице са основанията за отмяна на оспорената заповед, тъй като такава разпоредба не фигурира в съответната наредба дори и да се приеме, че става въпрос за техническа грешка чл. 37, ал. 6 - то това предполага, че да не бъдат събрани доказателства, че доверителката ми е заплатила в съответния месечен срок таксата, а тази такса е заплатена. Ето защо считаме, че са налице всички основания заповедта да бъде отменена, а преписката върната. Ще представя писмена защита. Моля да ни се присъдят разноските, за което представям списък по чл. 80 от ГПК.

АДВ. И.: Моля да уважите жалбата и да отмените Заповед № № РД-16-914/08.09.2005г. като незаконосъобразна и съответно да върнете административната преписка на кмета на Община Поморие за произнасяне по искането на правоимащите лица.

Моля да ни присъдите направените разноски съобразно списъка, който представям с копие за ответната страна.

Поддържам изцяло доводите на колегата С.. Очевидно е, че атакуваната от нас заповед не съдържа правни доводи за издаването й. Считам, че не е спазен чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК, което води до незаконосъобразност на самата заповед.

АДВ. А.: Заявявам, че поддържам заявеното становище за прекратяване на производството и просрочване на жалбата.

Искам да допълня, че дори и да се приеме, че с това предложение се прави искане да се преразгледа преписката и се позовават на разпоредбата на чл. 92, задължението на Община Поморие не се доказа от жалбоподателите - момента на узнаване на тази заповед. Само това предложение е индиция, че на 03.09.2014 г. те са узнали, като е визирано изречението: „…..ни стана известно”, като не твърдят нито дата, нито месец, нито година. С оглед на това, те правят признание.

Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 11,47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: