ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 11.03.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на единадесети март през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 2226 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 13:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК се явиха:

 

Жалбоподателят П.Б.П., редовно призован се явява лично и с адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът - Кмет на Община Царево, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

АДВОКАТ М. – Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба от П.Б.П. против заповед № РД-01-798/16.10.2014г. на кмета на Община Царево, с която е наредено да бъде премахнат незаконен строеж „Постройка за дестилация на ферментирали плодове”, находяща се в поземлен имот с идентификатор 48619.506.135 по КК на гр.Царево, като е определен срок за доброволно изпълнение на настоящата заповед до 21.11.2014г.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът указва на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

Указва на страните, че всяка от страните е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

АДВОКАТ М. – Подържам жалбата и изложените в нея оплаквания. Нямам възражение по разпределената доказателствена тежест и доклада по делото. Запознат съм с представената от административния орган преписка. Считам, че е в цялост. Моля да се приеме.

Нямаме други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените документи с административната преписка.

 

АДВОКАТ М. – Не спорим, че строежът е V-та категория. По материалната компетентност нямаме спор. Твърдим допуснати процесуални нарушения при издаването на оспорения акт. Нарушенията са, че Констативния акт е съставен против други лица, а заповедта е издадена срещу доверителя ми. Спрямо нас не е съставен констативен акт, който да е поставил началото на производството по издадената и оспорвана в това производство заповед. Може да приемем за безспорно, че няма спор по материалния закон. Спорът е правен.

 

С оглед изразеното становище от процесуалния представител на жалбоподателя и липсата на доказателствени искания от страните, съдът счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата;

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ М. – Моля да отмените по твърдените в жалбата на доверителя ми процесуални нарушения заповед в проведена процедура по чл. 225а от ЗУТ от кмета на Община Царево. Видно от констативния акт, който е начало на производството и установява фактите, той не е съставен против П.Б.П., а против други лица. В този смисъл по съставения констативен акт не може да бъде открито производство против жалбоподателя, а заповедта е връчена на него. Ние сме собственици на имота, но не и на строежа, за който е издадена оспорената заповед. 

 

Съдът обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: