ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 06.06.                                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести юни                                               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2225 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хариест“ ЕООД, редовно призован, се явява  с адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

          Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище с вх. № 4827/15.05.2017 г. от процесуалния представител на жалбоподателя по повод приложени по делото писмени доказателства.

 

адв. Д.: Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

юк. М.: Изявленията са визирани в документи, които са приложени по делото, касаещи оборотните ведомости за 2012 г., 2013 г., 2014 г. и 2015 г., които са налични на две места по делото.

 Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на страните и липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

Адв. Д.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на „Хариест” ЕООД срещу РА, като съобразите размера на задължението съобразно заключението при допълнителната съдебно-счетоводна експертиза. Допълнителни мотиви ще представя в писмени бележки в указан от съда срок. Претендирам да ни бъдат присъдени направените по делото разноски, изразяващи се в държавна такса, експертизи и адвокатско възнаграждение.

 

Юк. М.: Уважаеми г-н председател,моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробно аргументи ще изложа в писмени бележки в указан от съда срок. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 2597,00 лв.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя  възможност на страните в 14-дневен срок, считано от днес, да изготвят и представят подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,14 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: