ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 26.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести септември          две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2225 по описа за 2016 година

На именното повикване в 14:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хариест“ ЕООД, редовно призован, не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

В изпълнение на указания на съда, обективирани в определение от 26.06.2017 г., с писмо вх. № 8774 от 18.08.2017 г., процесуалният представител на ответника е представил с искане за приемането им като писмени доказателства по делото на документи, удостоверяващи правомощието на определени служители от ТД на НАП да подписват определени документи с квалифициран електронен подпис.        

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило становище от адв. Д. – процесуален представител на жалбоподателя, в което е заявено, че предвид невъзможност да присъства в съдебното заседание не възразява да бъде даден ход на делото, не възразява и по приемането на представените от ответника документи като писмени доказателства. Заявено е, че няма да сочи допълнителни доказателства, като е формулирано искане за приключване събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Представям като допълнение на доказателствата за подписването на РД, РА И ЗВР с квалифициран електронен подпис и писмо от „БОРИКА“ АД с изх. № 785/05.09.2017 г., както и разпечатка относно валидността на подписите на лицата, които са подписали посочените актове.

 

Съдът, с оглед така представените документи и предвид становището на адв. Д.

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо от 18.08.2017 г., както и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения сме изложили в писмената защита, представена в предходно съдебно заседание.

Претендираме присъждане на юрисконсултско възнаграждение в полза на Дирекция „ОДОП“, в размер на 2596 лв.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.47 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: