ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 17.01.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети януари                          две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2225 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хариест“ ЕООД, редовно призован, се явява  лично управителят Х.А.с адв. Д., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от „Хариест“ ЕООД против Ревизионен акт № Р-02000215009551-091-001/09.06.2016 г., издаден от гл. инспектор по приходите от ТД на НАП – Бургас, потвърден с Решение № 221/25.08.2016 г. на директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас при ЦУ на НАП.

 

адвокат Д.: Оспорвам изцяло издадения РА и потвърдителното решение. Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Поддържам доказателственото ни искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза, като сме формулирали задачи в нарочна писмена молба, която депозирам в днешно съдебно заседание. Ще ангажираме други доказателства до следващо съдебно заседание.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам възражения относно искането за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза. В момента няма да сочим други доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Допуска изготвянето на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите проучвания и изчисления да отговори на въпросите, формулирани от процесуалния представител на жалбоподателя в нарочна писмена молба, депозирана в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 350 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 14.03.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: