ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 14.03.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети март                            две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2225 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хариест“ ЕООД, редовно призован, се явява  лично управителят Х.А. с адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 06.03.2017 г. – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. Д.: Да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

 

юк. М.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

С оглед становището на страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице както следва:

 

Р.Д.Д. на **години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните.

Вещото лице предупредено за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Д.:  Имам въпроси към вещото лице.

Във връзка с отговора на въпрос №1 искам да попитам как вещото лице  е подбрала и установила, че посочените търговци се занимават с продажба на зехтин и маслини?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В интернет потърсих информация относно продажбата на зехтин и маслини, при което попаднах на имената на тези търговци.

 

адв. Д.:  Във връзка с отговора на въпрос № 3, вариант II бих искала вещото лице да обясни какъв е принципът на изчисленията, в смисъл съобразени ли са за количество в кг и съответно декларираната от жалбоподателя надценка от 1 лв. на 1 кг.? Закупените количества маслини и зехтин по ВОП кога и как приехте, че са реализирани и по-точно вещото лице моля да обясни към кои периоди ги е отнесло?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Във всяка таблица по години крайната графа е датата, до която жалбоподателят е реализирал стоката според неговата декларация. Стъпвам на неговите твърдения. Взела съм под внимание тази декларация и по-конкретно, че реалната печалба е от 1 лв. на 1 кг.

адв. Д.: Считам, че това което се получава като процентна стойност за всяка една от годините за средната търговска надценка е различно от това, което считаме, че следва да се получи. Вероятно вещото лице не е съумяло да разбере въпроса или аз не съм правилно го поставила. С оглед на това искам да поставя допълнителна задача на вещото лице. Ще обясня какво имам предвид:  декларираната от жалбоподателя печалба 1 лв. за 1 кг. надценка е 9997.00 лв., защото 9997 кг. е количеството, закупеното от жалбоподателя по ВОП за една година - в случая ВОП-а за 2012 г. Недекларираният ВОП е със стойност 22 786.98 лв. плюс печалбата без ДДС в размер на 8330.83 лв. ( това е сумата от 9997.00 лв. без ДДС) се получава сумата от 31 117,81 лв. Това е прихода без ДДС от продажбата на стоки по този ВОП в годишен аспект. Този приход като разделим на сумата от 22 786.98 лв. (това е неговата отчетна стойност) по формула 100-100 получаваме процента на търговска надценка или за 2012 г. годишният й аспект е 36,55 %, която считаме, че би следвало да се приложи и която стойност е по-различна от тази, която вещото лице е получило. Допълнителната задача предоставям на  вещото лице с допуснатата в днешно съдебно заседание нарочна писмена молба.

Преди това искам да задам още един въпрос на вещото лице във връзка с рекапитулацията на задълженията считам, че има извършени технически грешки на стр. №21 от заключението. За данъчен период месец декември 2012 г. експертизата е увеличила размера на задълженията от 588.03 лв. по РА на 1158.47 лв. За месец юли 2013 г. от 2995.17 лв. по РА на 3249.49 лв. За месец февруари 2014 г. по същия начин в експертизата размерът на задълженията е даден в посока увеличение на сумата в сравнение със сумите по РА. Освен това за месец юни 2013 г., тъй като няма разлика между декларираното и установеното в РА, в експертизата има начислена лихва за невнесени от жалбоподателя в срок задължения, които също са включени в рекапитулацията като задължение, но там няма разлика между декларираното и установеното.

Също така искам да попитам относно таблицата за месец януари 2013 г., намираща се най-отгоре на страница №13 от заключението в констативно-съобразителната част, например в същата имаме декларирано от „Хариест“ ЕООД, установено от НАП, разлика от същите в размер на 1250.94 лв. (размер на задължението по РА). В колона 5 евентуално установената сума от експертизата е 1734.20 лв. минус 1206.05 лв. се получава сумата от 528.15 лв., която според мен е главница по задължението в този период. В същото време вещото лице е написало вдясно сумата от 868.52 лв. като главница и задължение към акта. Това техническа грешка ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Относно периода месец януари 2013 г. в заключението аз не съм обяснила подробно, но по памет мисля, че той нямаше внесен декларирания ДДС. Няма изчислителна грешка. Имаме невнесен ДДС с начислен. Затова е по-висока сумата. Изчисленията са верни. Има невнесен ДДС за съответния период. Освен установената сума е добавен и невнесен ДДС от предходен период.

По въпрос №3, вариант II аз разбрах, че трябва да определя надценката общо за продажби на всички стоки от годината, а не само за ВОП. Така започва и самият въпрос. ВОП-а не го е заприходил.

Относно таблицата на страница №21 няма грешка, но трябва да видя РА и кога е внасяно, за да сравня цифрите. Отново са прибавени ДДС от предходни години. Има и прихващане. Затова се получават тези разминавания.

 

адв. Д.: нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

юк. М.: Имам въпроси към вещото лице. На страница №8 от експертизата вещото лице е посочило в средата следното, цитирам:” по представено писмено обяснение от жалбоподателя Х.А.…”. Това писмено обяснение пред вещото лице ли е представено или в хода на ревизионното производство?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В хода на ревизионното производство е представено това писмено обяснение. Има го в документите по делото, написано  е собственоръчно.

 

юк. М.: На страница №9 от експертизата са представено три таблици за 2012 г., 2013 г. и 2014 г. В колоните „установено” кои констатации от РА е взело предвид вещото лице, тъй като стойностите от акта и експертизата са различни?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Декларираното е от годишната декларация на жалбоподателя. Установеното е от РА с всичките му констатации и данни по експертизата по въпрос №3, вариант I и II. Не би трябвало да са различни стойностите, трябва да са същите.

 

юк. М.: На страница №10 в Забележката прихода е с различна стойност от декларираната. Това техническа грешка ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, няма грешка. В декларацията за 2015 г. има грешка. На реда „разходи” са отразени приходите, реализирани за 2015 г., а на реда „приходи” са написани разходите за 2015 г. В самата декларация е грешно. Затова съм написала, че приходите са извлечени от оборотната ведомост на дружеството. Опитах се дори отчет за приходи и разходи да направя.

 

юк. М.: На страница №12 от заключението за данъчен период месец ноември 2012 г. вещото лице е посочило разлика от 0.00 лв. В тази връзка да разбирам ли, че разликите между заключението и РА се дължат единствено на обстоятелството, че вещото лице приема, че са отразени всички приходи по касов апарат, включително и тези по неосчетоводените Invoice, тъй като твърденията са, че ВОП-а не е заприходен в счетоводството, но при реализирането му продажбите са минали през касов апарат. Затова разликата между заключението и РА е само по неначислен ДДС по ВОП, а не върху неначислен ДДС, отхвърляйки реализирания оборот. Ако приемем такава конструкция как за всяка година се получава, че излиза на загуба? Отчитат се всички приходи, но не всички разходи и би следвало сумата на всички приходи да надвишава сумата на всички разходи и не би следвало да приключи на загуба.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да кажа как е станало изписването на стоките. Не знам. Не мога да отговоря на този въпрос.

 

юк. М.: Как може да се получи т. нар. „червена каса”? Видно от преписката за две години лицето е внасяло лични средства по сметка „501-каса”.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не съм гледала касата на лицето. Гледах констатациите на РА и се съсредоточих по въпросите, зададени към експертизата. Не съм видяла, че касата е излязла на червено.

 

юк. М.: На страница №19, въпрос 2.1 осчетоводената надценка, която е изчислило вещото лице по счетоводни данни за всички стоки, които е продавал търговеца ли е или само за маслини и зехтин?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За всички стоки. Извлечени са от оборотните ведомости по години по сметка 304. Така е зададен въпросът.

 

юк. М.: На страница №20 от експертизата средната търговка надценка за 2015 г. е 17,96 %. Как е определена и за кои стоки се отнася?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: През 2015 г.жалбоподателят е купувал само зехтин и затова надценката за тази година е определено по отношение само на тази стока. Като се вземе предвид средната надценка при продажба в проценти за посочените години е определена като съм взела предвид отчетната стойност на всички стоки и съм включила тези по неосчетоводения от жалбоподателя ВОП на маслини и зехтин.

 

юк. М.: Да разбирам ли, че на страница №19 са процентите на надценка без ВОП-а, а на страница №20 е включен и ВОП-а?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. В отговора на въпрос № 2.1 процентите надценка са без ВОП-а, а в отговора на въпрос№3, вариант II процентите надценка са с ВОП-а.

 

юк. М.: нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът с оглед становището на страните и поради изчерпване на въпросите към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Р.Д., на което определя възнаграждение в размер на 675.00 лв., 350.00 лв. от които платими от внесения предварителен депозит. /изд. Р.К.О – 350 лв. – 14.03.2017 г./

Задължава жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас сумата от 325.00 лв., представляваща доплащане по приетата от съда съдебно-счетоводна експертиза. При неизпълнение на посоченото в указания срок в полза на вещото лице следва да бъде издаден изпълнителен лист.

 

адв. Д.: Имам искане за допускане на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, която депозирам в днешно съдебно заседание. Във връзка с отговора на въпрос №3, вариант II искам да направя доказателствено искане за призоваване на трима свидетеля при режим на довеждане, чиито имена мога да заявя: Д.К.К., М.Д.Б. и Г.Н.Ш. с цел оборване на извода от органа по приходите, че представените в хода на ревизионното производство по години заеми и разписки от физически лица не са кредитирани като надлежно доказателство въпреки извършена насрещна проверка на тези лица. Целта е част от тези лица да бъдат разпитани в хода на съдебното производство, въпреки че в хода на ревизията същите са дали отговори.

 

юк. М.: Нямам възражения относно допълнително поставената задача към експертизата.

Възразявам относно искането за разпит на свидетели, тъй като в хода на ревизионното производство е установено, че представените договори са без важни реквизити към тях- срок на връщане на сумите и лични данни на лицата. Отделно от това, ако са вземани реално заеми то сумите, внасяни по касата на дружеството са в различни периоди и в тази връзка не е ясно дали тези суми, взети назаем, са внесени в касата на дружеството-жалбоподател.

 

Съдът с оглед становището на страните и по повод формулираните допълнителни доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Допуска изготвянето на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите, формулирани в нарочна писмена молба, депозирана от адвокат Д. в днешно съдебно заседание.

Определя предварителен депозит по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза в размер на 300.00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

определя за вещо лице по така допуснатата съдебно-счетоводна експертиза Р.Д.Д., която следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

По искането за допускане в качеството на свидетели в условията на довеждане на три лица съдът намира така формулираното доказателствено искане за процесуално допустимо, а относно относимостта на отговорите на тези свидетели към предмета на спора съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

 

По изложените съображения и с оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2017 г. от 13,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: