ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.05.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На девети май                                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 2225 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Хариест“ ЕООД, редовно призован, се явява  лично управителят Х.А. с адв. Д., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – директор на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, редовно призован, се представлява от юк. М., с представено по делото пълномощно.

В залата се явява вещото лице Р.Д.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано на 02.05.2017 г. – т.е. извън законоустановения 7-дневен срок по смисъла на чл. 199 от ГПК.

 

адв. Д.:  Не възразявам да се изслуша заключението в днешно съдебно заседание.

 

юк. М.: Запознат съм със заключението. Не възразявам същото да бъде изслушано в днешно съдебно заседание.

  

С оглед становището на страните съдът приема, че не са налице процесуални пречки за разпит на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Д. със снета по делото самоличност.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Д.: Нямам въпроси към експертизата. Моля да се приеме така представеното допълнително заключение.

 

юк. М.:  Имам въпроси към вещото лице.

Защо определената надценка за продажби за маслини и зехтин от вещото лице е приложена също така и за продажби и за другите видове стоки и установило ли е вещото лице аналитични партиди в счетоводството на дружеството жалбоподател?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приложила съм процента надценка за маслини и зехтин, тъй като така ми беше зададен въпроса. Следвах указанието. Не съм гледала аналитичности.

 

юк. М.:  По какъв начин приложеният алгоритъм за изчисляване на търговската надценка указва влияние при определяне на положителните и отрицателните разлики на неосчетоводения воп и изписаната отчетна стойност, отнесени към общите приходи от продажба на стоки?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  При прилагането на този алгоритъм се изписва по-голямото количество стока.

 

юк. М.: От какъв източник ползвахте данните за отчетните периоди за всяка година?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отначало използвах оборотните ведомости. Впоследствие използвах и справките декларации по ддс за облагаемите доставки, тъй като в оборотните ведомости има натрупани обороти. Използвах оборотните ведомости, които са приложени по делото.

 

юк. М.:  Възможно ли е при така използвания алгоритъм дружеството да излиза на по-голяма загуба от тази посочена в ГДД?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, тъй като се изписва повече стока. Разходите за изписване на отчетната стойност на стоките са по-големи.

 

юк. М.:  За 2012 г. не са установени отрицателни разлики. В тази връзка въз основа на какви данни вещото лице е приело, че следва да се извърши корекция за изчисления ддс за месец март, септември и ноември 2012 г.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В март мисля, че няма корекция. Това е така, защото съм приела, че воп-а по същество не е осчетоводен. Осчетоводените и облагаеми  доставки, декларирани от лицето, стигат за продажбата на воп-а.

 

юк. М.: За 2013 г., 2014 г. и месец декември 2015 г. по каква логика или счетоводни данни е установено, че начисленият ддс по неотразените инвойси е включен в общо начисления за съответния период данък?

 Продава ли дружеството и други стоки, както маслини и зехтин, които не са осчетоводени?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Дружеството е продавало и други стоки. Експертизата приема, че всички стоки, които са продадени са декларирани. Това е така, водейки се от декларацията на лицето. Такава е задачата на експертизата.

 

юк. М.: За 2013 г. сте посочили на страница № 4 от заключението, че продадените стоки за 2013 г. са с отчетна стойност 36 834,06 лв. Като прибавим неосчетоводения воп от 37 091,38 лв. се получава  приблизително 74 000 лв. с отчетна стойност от стоки, които следва да са продадени. А в заключението е посочено, че общата продажба възлиза  само на 55 861,74 лв. Да разбирам ли ,че дружеството е продавало на загуба от близо 20 000 лв. или този ВОП не е отчетен, тъй като, ако приемем, че е отчетен излиза, че са продадени стоки с доста голяма загуба?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: 2013 г. лицето е реализирало приходи от продадения воп близо ** 000,00 лв., а приходите от продажба на стоки са в размер близо на 56 000,00 лв. Това са данните, които съм установила в резултат на моето изследване.

 

юк. М.: За месец декември 2015 г. защо са редуцирани задълженията, определени с РА, относно установените липси и горивото, което е отчетено от наличните МПС-та?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За месец декември 2015 г. аз съм взела под внимание горивото, което не е признато, а липсите са по-малко, следвайки алгоритъма за изчисляване на задълженията. Имаше ддс за възстановяване. В ноември 2015 г. има ддс за възстановяване в размер на 4603,00 лв.

 

юк. М.: В колона № 6 на страница № 18 от заключението разликата е със стойност от 6172,81 лв. , което означава, че това е разликата между 8132,49 лв. и 1959,68 лв.?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Така е.

 

юк. М.: Останалите липси ги редуцирате до по-малък размер ли?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, прилагам процента за изписване, който ми е указан. Отписвам повече стока. 

 

юк. М.: Данните за ддс по инвойси откъде са взети? Дали от документите по делото или от другаде?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Инвойсите от воп-а са взети по документите от делото.

 

юк. М.: В заключението сте описали и месец юни 2013 г., който е извън обхвата на ревизията (на страница № 20 от заключението,отгоре). Дали става дума за грешка или друго има предвид вещото лице?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Декларираният данък не е внесен своевременно и аз затова съм описала, че тази сума е дължима.

 

юк. М.: Нямам повече въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението, тъй като считам, че същото не опира на нормите на търговката и счетоводна логика. Данните, взети от него, са различни от приложените такива по административната преписка.

Няма да ангажирам други доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по представеното допълнително заключение

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема заключението по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза, изготвена от вещото лице Р.Д.Д., на което определя възнаграждения в размер на 300,00 лв., платими от внесения депозит. /изд. РКО – 300 лв. на 09.05.2017 г./

 

адв. Д.: Във връзка с изготвянето на експертизата единствените документи, които е ползвало вещото лице, са тези уведомления за приемане на постъпили от жалбоподателя данни от справките-декларации и дневниците за продажби. В РА всички са описани. Това са самите уведомления за приемането ми. В доклада са описани. Представям ги в днешно съдебно заседание и моля да бъдат приети.

 

юк. М.: Не възразявам по приемането им. Те така или иначе са представени.

 

адв. Д.: В връзка с предоставената ни възможност в предходно съдебно заседание водим допуснатите от съда трима свидетели за разпит. Същите бяха упоменати от нас и моля да бъдат разпитани, а именно: М.Б., Г.Ш. и Д.К..

 

Съдът с оглед заявеното от адв. Д. искане и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените в днешно съдебно заседание уведомления за представени справки-декларации по ЗДДС, депозирани от дружеството - жалбоподател.

Пристъпва към разпит на водените от жалбоподателя свидетели, на които снема самоличност, както следва:

 

М.Д.Б. - ** години, с българско и руско гражданство, неосъждана, управителят на дружеството-жалбоподател Х.А. ми е зет – съпруг на сестра ми.

Г.Н.Ш. - ** години, с руско гражданство, неосъждана, управителят на дружеството-жалбоподател Х.А. ми е зет – съпруг на дъщеря ми.

Д.К.К. - ** години, българин, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните.

 

Тримата свидетели предупредени за наказателната отговорност по чл. 290 от НК.

Обещават да говорят истината.

 

Свидетелката М.Б. остава в съдебната зала.

 

Свидетелката на въпроси на адв. Д.:

 

въпрос: От кога познавате Х.А. и знаете ли с какво се занимава?

 

Отговор: Да, от доста време го познавам. Откакто е сключил брак със сестра ми, от една-две години преди това. Той продава маслини, внася и ги продава.

 

въпрос: Давали ли сте му суми назаем?

 

Отговор: Да, давала съм му суми назаем.

 

въпрос: Защо?

 

Отговор: За зареждане на стока. Не са му достигали средства и съм му помагала.

 

въпрос: Кога и каква сума сте му давала назаем?

 

Отговор: Началото на 2014 г. 5000,00 лв. и началото на 2015 г. – февруари-март месец още 5000,00 лв.

 

въпрос: Когато предоставихте сумите някакви документи бяха ли разписани?

 

Отговор: Да, разписки подписахме.

 

въпрос: Сумите върнати ли са Ви?

 

Отговор: Не, не са върнати.

 

въпрос: Как се разбрахте, кога да Ви бъдат върнати сумите?

 

Отговор: До пет години, когато има време да ми ги върне.

 

въпрос: Тези суми, които сте заемали в резултат на какво са? На трудова дейност ли? С какво сте се занимавала?

 

Отговор: От заплата от трудова дейност, също така като член на управителния съвет в една кооперация получавах 800,00 - 900,00 лв. на година, както и от спестявания.

 

адв. Д.: Нямам повече въпроси съм свидетелката.

 

Въпроси на юк. М. към свидетелката Б.:

 

Въпрос: Бихте ли уточнили причината, която Ви е изтъкнал Х.А., за да му дадете назаем пари?

 

Отговор: За зареждане на маслини.

 

Въпрос: Смисъл нямал е оборотни средства ли?

 

Отговор: Да, бил е в затруднение и е нямал. Трябвали са му накуп пари и е нямал.

 

Въпрос: След като са продавани маслини не Ви ли е върнал парите?

 

Отговор: Не, такава ни е уговорката. Жена му ми е сестра, едно семейство сме. Не са ми необходими за момента, сама живея. Знам, че са спестени и когато ми потрябват може да ми ги върне винаги.

 

Въпрос: Отдавна ли продава жалбоподателят в този магазин маслини?

 

Отговор: Да, отдавна. От десет години, не знам точно.

 

Въпрос: Казахте, че сте подписали разписка. Бихте ли казали тази разписка във Вас ли е или в жалбоподателя?

 

Отговор: В него е, може и в нас да имам, трябва да я потърся. Имаме си доверие. Не си спомням дали беше в два екземпляра.

 

Въпрос: Когато Ви потърсиха от данъчното не сте я представила. Не можахте да я намерите или не е у Вас?

 

Отговор: Не са ми я поискали може би. Не си спомням. Каквото са ми поискали това съм представила.

 

Юк. М.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

 

Адв. Д.: Два броя разписки има приложени по делото на страници № 163 и № 166. Моля да бъдат предявени на свидетелката, за да може същата да отговори дали положеният подпис върху тях е нейния?

 

Съдът предявява двата броя разписки на свидетелката.

 

Свидетелката: След като се запознах с двата броя разписки, съответно на страница № 163 и № 166 от делото, заявявам, че това са разписките, за които юк. М. твърди, че не са представени от мен. Положените под тях подписи са мои. Да, това е моят подпис.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетелката Б. съдът освободи същата.

 

 В залата влиза свидетелката Г.Ш..

 

Свидетелката на въпроси на адв. Д.:

 

Въпрос: С какво се занимава зет Ви?

 

Отговор: Ходи, купува и продава маслини.

 

Въпрос: Давала ли сте му пари назаем?

 

Отговор: Няколко пъти съм давала.

 

Въпрос: Казвал ли Ви е за какво са му тези пари?

 

Отговор: Когато е отивал обикновено за стока. В такива моменти съм му давала пари.

 

Въпрос: Кога си спомняте да сте му давала пари и каква сума?

 

Отговор: Началото на 2014 г. някъде му дадох 5000,00 лв.

 

Въпрос: Когато му предоставихте сумата документ разписахте ли?

 

Отговор: Да, май съм слагала подпис. Някога и без да се подписвам съм му давала пари.

 

Въпрос: С какво сте се занимавала и имала ли сте възможност да му предоставите тази сума?

 

Отговор: От 2012 г. до 2015 г. бях земеделски производител и имахме стока, която продавахме и печелихме от там.

 

Адв. Д.: Нямам повече въпроси към свидетелката.

Моля на свидетелката също да бъде предявена разписката, находяща се на лист № 161 (гърба), за да може същата да отговори дали положеният подпис върху разписката е нейния?

 

Съдът предявява разписката на свидетелката.

 

Свидетелката: След като се запознах с разписката, находяща се на лист № 161 (гърба), заявявам, че това е разписката, която съм подписала за предоставените от мен 5000,00 лв.

 

Свидетелката на Въпроси на юк. М.:

 

Въпрос: Бихте ли обяснили каква причина Ви изтъкна жалбоподателя, за да поиска от Вас пари назаем?

 

Отговор: За стока.

 

Въпрос: Каква Ви е уговорката, кога следва да Ви бъдат върнати парите и с лихва, или не?

 

Отговор: До пет години, но може и да не ми ги връща. Той ми е зет, женен е за дъщеря ми.

 

Въпрос: Знаете ли да има някакви финансови проблеми в магазина?

 

Отговор: Не съм чула.

 

Въпрос: Не е ли логично след като е разполагал с Вашите пари да Ви ги върне?

 

Отговор: Когато на мен не ми стигат парите, му казвам да ми даде например 500,00 лв. Ние не си правим такива сметки. Когато имаме възможност помагаме на дъщеря ми, зет ми и внуците ни.

 

Въпрос: Защо сте направили договор в тази връзка?

 

Отговор: Отначало така мислех.

 

Въпрос: Имате ли екземпляр от разписката у Вас?

 

Отговор: Не знам. Не помня.

 

Юк. М.: Няма повече въпроси съм свидетелката.

 

С оглед изчерпване на въпросите към свидетелката Ш. съдът освободи същата.

 

В залата влиза свидетелят Д.К..

 

Свидетелят на въпроси на адв. Д.:

 

Въпрос: Откога познавате Х.А.?

 

Отговор: Познавам го от около 24-25 години.

 

Въпрос: С какво се занимава той?

 

Отговор: От много години има магазин, в който продава главно маслини.

 

Въпрос: Давал ли сте му пари назаем?

 

Отговор: Да, давал съм му.

 

Въпрос: Защо, какво Ви е казвал той?

 

Отговор: Парите са му трябвали, за да зареди стока.

 

Въпрос: Колко пари му дадохте назаем?

 

Отговор: 5000,00 лв. му бях дал началото на 2013 г.

 

Въпрос: Разписвал ли сте документ в тази връзка? Каква Ви е уговорката, кога да Ви бъде върната сумата?

 

Отговор: Да, разписвал съм. Аз нямам проблем с него. До пет години ще ми ги върне.

 

Въпрос: С какво се занимавате?

 

Отговор: Работя в Лукойл.

 

Въпрос: Задавам Ви въпроса във връзка с това, дали имате възможност да предоставите на жалбоподателя тази сума?

 

Отговор: Имам възможност, да. Получавам добра заплата.

 

Адв. Д.: Нямам повече въпроси към свидетеля.

Моля на свидетеля също да бъде предявена разписката, находяща се на лист № 154 от делото, за да може същият да отговори дали положеният подпис върху разписката е негов?

 

Съдът предявява разписката на свидетеля.

 

Свидетелят: След като се запознах с разписката, находяща се на лист № 154 заявявам, че това е разписката, която съм подписал за предоставените от мен 5000,00 лв. Положеният подпис е моят.

 

Свидетелят на Въпроси на юк. М.:

 

въпрос: Казахте, че сте съставили документ. Какъв, във връзка с дадения от Вас заем ли?

 

отговор: На бележка (лист) написахме, че съм му дал 5000,00 лв. и се разписахме.

 

въпрос: Тази разписка, която видяхте по делото у Вас ли е или стои в жалбоподателя?

 

отговор: Един екземпляр стои в мен, а другия в него. Мисля, че един екземпляр трябва да има вкъщи.

 

въпрос: При проверката от органа по приходите сте посочили само декларацията без разписката, която изрично Ви е изискана?

 

отговор: Нямам спомен, жена ми се занимава с тези истории.

 

въпрос: Каква Ви е уговорката, сумата да Ви бъде върната с лихва или без лихва?

 

отговор: Без лихва.

 

въпрос: Знаете ли дружеството-жалбоподател да е имало финансови проблеми, за да Ви иска тези пари?

 

отговор: Да, изпитвал е трудни моменти. Парите са му трябвали, за да зареди стока.

 

въпрос: Сам ли Ви е казал, че има трудни моменти или така предполагате?

 

отговор: Така предполагам. Ние сме приятели.

 

Юк. М.: Няма повече въпроси към свидетеля.

 

 С оглед изчерпване на въпросите към свидетеля съдът освободи същия.

 

Адв. Д.: С оглед изразеното становище във връзка с експертизата от процесуалния представител на ответника моля да ми се даде възможност да представя допълнителни доказателства, включително моля да ми бъде дадена възможност да разпитаме още двама свидетеля за същите факти и обстоятелства.

 

Съдът с оглед заявеното от адв. Д. искане намира същото за основателно, поради което следва да предостави възможност на адв. Д. да ангажира допълнителни доказателства с оглед изслушаното днес заключение по допуснатата допълнителна съдебно-счетоводна експертиза.

По повод искането за допускане до разпит на още двама свидетеля предвид разяснението, че тези свидетели  ще дадат показания по факти и обстоятелства, които са вече изяснени с показанията на разпитаните днес трима свидетеля съдът намира така формулираното искане за неоснователно.

 

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Предоставя допълнителна възможност на адв. Д. в 7-дневен срок, считано от днес, да представи допълнителни писмени доказателства по отношение отговорите, дадени от вещото лице в днешно съдебно заседание.

Отхвърля искането за допускане на допълнителни свидетели, които да дадат показания по изяснени днес факти и обстоятелства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 06.06.2017 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: