ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.02.                                                                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети февруари                       две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 2224 по описа за 2016 година.                     

На именното повикване в 10,15 часа се явиха:

          За жалбоподателя Я. Ц. Д. - редовно уведомен, се явява  адв. З. - представя пълномощно.

          За ответника – началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Бургас - редовно уведомен, представител не се явява.

 

Съдът докладва постъпили доказателства от ответника с писмо вх. № 11409/ 12.12.2016 г. / от л. 35 до л. 37 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

адв. З.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва  жалбата на Я. Ц. Д. с адрес *** против заповед за налагане на принудителни административни мерки № 70240/11.09.2013 г. на началник група в сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР гр. Бургас, на основание чл. 171, т. 4 ЗДвП.

Делото се разглежда за втори път пред настоящата инстанция след като с решение № 12365/15.11.2016 г., постановено по административно дело № 13623/2015 г. на Върховен административен съд е отменено решение №1489/2015 г., постановено по административно дело № 851 по описа за 2015 г. на Административен съд гр. Бургас и е върнато със задължителни указания за ново разглеждане.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

адв. З.: Поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените доказателства. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези представени по делото от административния орган с писмо вх. № 11409/ 12.12.2016 г. – справка на жалбоподателя за издадените му и влезли в сила наказателни постановления.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА  ход на делото по същество:

 

адв. З.: Уважаема г-жо съдия, моля да уважите нашата жалба, така както е подадена. Съгласно наказателно постановление № 1488/25.09.2008 г., което по смисъла на закона е официален документ, се  удостоверява, че към 12.11.2008 г. моят доверител има 33 контролни точки. След това на него са му отнети общо съгласно приложената справка и удостоверение 24 контролни точки, тоест като направим математическо изчисление 39 точки минус 24 точки остават плюс 15 контролни точки. Няма как същият да има минус точки, както се твърди в обжалваната заповед.

Моля да ми предоставите срок за изготвяне и представяне на подробни писмени бележки по същество на спора.

 

Съдът предоставя на страните  петдневен срок за представяне на писмени бележки.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: