ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 22.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 2224 по описа за 2013 година

 

На именното повикване в 10:20 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.С.В., редовно призован, се явява адвокат Ф., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКА Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Ф.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.С.В. против  решение № 70/29.07.2013 година на Директора на ТД на НАП гр.Бургас, с което е потвърден отказ на публичен изпълнител за погасяване на вземания по давност, обективиран в писмо изх.№5303/2008/000047 от 08.07.2013 година по изп.д.№5303/2008година.

 

АДВОКАТ Ф.: Поддържам жалбата. Моля да приемете  приложените към нея доказателства. Относно искането за спиране, представям допълнително доказателства относно образуване на друго дело №2283/2013година по описа на Административен съд Бургас, а именно  решението на  директора на ТД на НАП гр.Бургас, жалбата ни против това решение и призовка за насрочване на административното дело за 17.12.2013 година.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка  и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

По направеното искане за спиране, съдът след като съобрази представените в днешното съдебно заседание  доказателства и след  като извърши служебна справка по адм.д.№ 2283/2013 година по описа на Административен съд Бургас, намира че са налице основанията по чл.229, ал.1, т.4 от ГПК за спиране производството по настоящото дело до приключване на производството по адм.д.№ 2283/2013 година с влязъл в сила съдебен акт, дело има значение за правилното решаване на спора в настоящото производство.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.229, ал.1, т.4 от ГПК във вр. чл.144 от АПК и §2 от ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм. д.№ 2224/2013 година по описа на Административен съд Бургас до приключване на производството по адм.д.№ 2283/2013 година по описа на Административен съд Бургас, с влязъл в сила съдебен акт.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок считано от днес за  жалбоподателя, а за ответника от уведомяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: