ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2223 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.52 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сънсет Ко“ ЕООД не се явява, редовно уведомен.

За ответника- директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас се явява гл. юрисконсулт Д.И., надлежно упълномощена.

 

Юрисконсулт И.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „Сънсет Ко“ ЕООД, представлявано от управителя Иван Тодоров Раденков, против заповед № ОП-228-0323937/26.07.2017г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, за налагане на принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“- бистро „Хавай“, находящо се в с.Равда, община Несебър, в местността „Кокало“ № 33 и забрана достъпа до него за срок от 14 дни.

 

Юрисконсулт И.: Оспорваме жалбата. Представям и моля да приемете като допълнителни доказателства декларация по чл.92 от ЗКПО, подадена от жалбоподателя, справка от ИС на НАП за задължения и плащания, както и справка от информационната система от НАП за съставени актове за административни нарушения и наказателни постановления на „Сънсет Ко“ ЕООД. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ намира днес представените писмени доказателства и тези, налични в административната преписка, за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка и днес представените от ответната страна писмени доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на ответника и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт И.: Моля, като вземете предвид представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, както и тези в преписката, приложени от административния орган по издаването на административния акт, да отхвърлите жалбата „Сънсет Ко“ ЕООД срещу атакуваната заповед за налагане на ПАМ, както и на осн. чл. 144, ал.3 от АПК да ни присъдите разноски, а именно възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: