О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

1940 /15.08.2018 година,  град Бургас

 

            Административен съд - Бургас, в закрито заседание на петнадесети август, две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

 

разгледа адм.д. № 2222/2018 година,

 

Производството е по чл.362 ал.2 от КТК, във връзка с чл.166 от АПК.

Образувано е по искане за спиране на предварително изпълнение вх. № 9076/13.08.2018 година по описа на АдмС – Бургас, подадено от адвокат Ж.Я. *** в качеството му на пълномощник на „Морвенна шипинг Лтд“ – Руска Федерация против заповед № Б – З - 127/31.07.2018 година на директора на дирекция „Морска администрация“ – Бургас и капитан на Пристанище Бургас.

С административния акт е забранено извършването на каквато и да е дейност от несамоходни баржиМорвенна - 1“ с пристанище на флага – Новоросийск, Руска Федерация и „Морвенна - 3“ с пристанище на флага – Астрахан, Руска Федерация, до представяне на решение на Министерски съвет за извършване на дейностите по чл. 6 ал.1 и ал.2 от Кодекса за търговско корабоплаване.

В направено искане за спиране на предварителното изпълнение на заповедта се твърди, че дружеството – жалбоподател е получило предупреждение от крайния получател на модулните товари, за които са били наети баржите, че договорът им за наем може да бъде прекратен поради неоснователно наложената забрана за извършване на дейността. Заявява се, че наемът на баржите е за срок до 2021 година и при прекратяването му вследствие на порочната заповед дружеството може да бъде лишено от бъдещ приход в размер на около 800 000 щатски долара – „значителна и трудно поправима вреда“ по смисъла на закона.

Затова е направено искане за спиране на предварителното изпълнение на акта.

Съдът, като взе предвид фактите по делото, приема за установено следното.

Искането са спиране изпълнението на заповедта е допустимо. Предявено е от лице, което е заявило, че е собственик на обектите, описани в акта, в законоустановения срок и при възможност за съдебен контрол на допуснатото по закон предварително изпълнение на заповедта за премахване.

Разгледано по същество, искането е неоснователно.

Съгласно чл. 362 ал.1 т.1-3 от КТК, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощени от него длъжностни лица в рамките на своята компетентност издават разпореждания, които имат задължителен характер за: 1. всички кораби, плаващи под знамето на Република България, независимо от собствеността и предназначението им; 2. всички кораби, плаващи под чуждо знаме, когато се намират в териториалното море, вътрешните морски води и българския участък на река Дунав, ако в законите или международните договори, страна по които е Република България, не е предвидено друго; 3. всички корабопритежатели, членове на корабните екипажи, работници и служители в пристанищата и корабите, държавни и общински администрации, когато дейността им е свързана с търговското корабоплаване, както и за всяко лице, намиращо се в морските пространства на Република България, вътрешните водни пътища на Република България и другите водни пространства без контакт с морето, независимо от служебното им положение и гражданство;

Според чл. 362 ал.2 от КТК, обжалването на актовете по ал. 1 не спира тяхното изпълнение.

 Особеното в посочената хипотеза е, че не административният орган с разпореждане, а законодателят е допуснал предварителното изпълнение на заповедта, при презюмиране наличието на важни обществени интереси, които трябва да бъдат защитени.

В случаите, когато законът разпорежда предварително изпълнение на дадена категория административни актове, той презюмира наличието на една, повече или на всички предпоставки на чл. 60 от АПК. Липсват нормативно регламентирани критерии, чрез които да се преценява основателността на искането за спиране на изпълнението на акта, поради което за конкретния случай следва да се преценят евентуалните неблагоприятни последици, които биха възникнали за жалбоподателя от предварителното изпълнение. След като се презюмира наличието на причини за предварително изпълнение на заповедта по специалния КТК, в тежест на жалбоподателя остава задължението да обори това предположение, като докаже, че от предварителното изпълнение има възможност да претърпи значителна или трудно поправима вреда. Условие за спиране от съда на предварителното изпълнение на акта е на заложения в закона обществен интерес да се противопостави засягането на друг интерес с интензитет от порядъка на посочените в чл. 60 от АПК.

В искането си и приложените към него доказателства жалбоподателят сочи бъдещи вреди, които би претърпял от допуснатото по закон предварително изпълнение, но не представя каквито и да е достоверни доказателства в тази насока. Твърденията, че има сключен договор за наем на баржите, по силата на който те оперират в Пристанище Бургас, както и че доверителят на подписалия жалбата е предупреден чрез „спедитори и подизпълнители“ за прекратяване на наемно правоотношение с крайния получател на стоките, са голословни и няма как да бъдат кредитирани. Затова съдът не счита, че е доказано, че на жалбоподателя ще бъде причинена значителна вреда от предварителното изпълнение на административния акт и е налице интерес от спиране на изпълнението, противопоставим на презюмирания от закона.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОТХВЪРЛЯ искане за спиране на предварително изпълнение вх. № 9076/13.08.2018 година по описа на АдмС – Бургас, подадено от адвокат Ж.Я. *** в качеството му на пълномощник на „Морвенна шипинг Лтд“ – Руска Федерация против заповед № Б – З - 127/31.07.2018 година на директора на дирекция „Морска администрация“ – Бургас и капитан на Пристанище Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му - с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

 

                                                                                   

СЪДИЯ: