ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 2222 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „ЗЕМИНВЕСТ ЕАД, представлявано от Л.С., редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Ръководител звено Местни приходи при Община Карнобат, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

Съдът с оглед редовното призоваване на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Л.И.С., в качеството му на Председател на съвета на директорите и представляващ „ЗЕМИНВЕСТ” ЕАД против АУЗД № 335/04.07.2013 г., съставен от инспектор в Звено „Местни приходи” при Община Карнобат, потвърден с Решение № МДТ-8/01.08.2013 г. на ръководителя на Звено „Местни приходи” при Община Карнобат.

 

След анализ на документите приложени по административната преписка, съдът констатира, че административният орган не е изпълнил задължението си по чл. 152, ал. 2 от АПК, като в случая не е представено заверено копие от цялата административна преписка, послужила при постановяване на оспорения административен акт.

В случая се оспорва АУЗД, потвърден с решение, с който са установени задължения за дължимия данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци по общо 35 броя декларации, цитирани със съответните номера, както в АУЗД, така и в потвърждаващото го решение.    В изпратената административна преписка въпросните 35 броя декларации не са приложени, с оглед на което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответника по оспорване – Ръководител Звено „Местни приходи” при Община Карнобат, в 3-дневен срок от получаване на съобщението да изпрати за прилагане по делото на заверени копия от цитираните в АУЗД и решението общо 35 броя декларации със съответните входящи номера ведно с приложените към тези декларации писмени документи, удостоверяващи правото на собственост на жалбоподателя върху декларираните недвижими имоти.

Съдът съобразно нормата на чл. 170, ал. 1 от АПК установи, че административният орган следва да установи съществуването на фактическото основание посочено в оспорения акт, както и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В случая от страна на административния орган не са приложени по преписката доказателства удостоверяващи фактическите основания, залегнали в оспорения административен акт, а именно липсват надлежни доказателства относно реалното предоставяне на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване.

С оглед горното и на основание чл. 170, ал. 1 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ответника по оспорване - Ръководител Звено „Местни приходи” при Община Карнобат, че в 3-дневен срок от получаване на съобщението следва да изпрати за прилагане по делото на надлежни доказателства относно реалното предоставяне на услугата сметосъбиране и сметоизвозване, в т.ч. заповеди на кмета за определяне на границите на районите и вида на предоставените услуги, решенията на Общински съвет – Карнобат относно размера на дължимите такси, договори сключени по реда на обществените поръчки, касаещи осъществяване по дейността сметоизвозване и сметосъбиране, справки от страна на сметоизвозващата фирма удостоверяващи реално осъществените дейности, протоколи за извършените, респективно за приемане на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, план-графици, фактури, протоколи, пътни листи и други. 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 28.01.2014 – 14,40 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно призовани от днешно съдебно заседание.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: