ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 15.11.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На петнадесети ноември                              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2221  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С.,  редовно уведомен, не се явяват.Представляват се от  адв.Б., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к. Й.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДОЛЕН“ ЕООД Р.М.М.редовно, но несвоевременно призована, изпраща за представител адв.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ редовно и своевременно призован, не се явява.Изпраща процесуален представител адв.Й., надлежно упълномощен, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор А.Ч..

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР А.Ч.: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.Моля да приемете, че съм редовно призована за насроченото съдебно заседание.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото

 

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба от „Аполония ризорт“ ООД, ЕИК 200180098, със седалище и адрес на управление: град София, ул.“Бяло поле“ №3, ет.5, офис 16, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С., съдебен адрес: град Бургас, ул.Васил Априлов“№16, ет.3, офис 1 срещу Заповед №ДК-10-ЮИР-41/23.06.2017 година на начилника на РДНСК ЮИР Бургас

Съдът указва на страните следната доказателствена тежест:В  тежест на административния орган да установи наличие на предпоставките за постановяване на спорния административен акт, а отделно при позоваване на коя да е от страните в настоящето производство на позитивни факти и обстоятелства, от които  същата черпи права, в тежест на позовалата се страна е да докаже наличието на същите.

Съдът докладва постъпилата административна преписка.

Съдът докладва, че с входящ № 8783/18.08.2017 година от Окръжна прокуратура Бургас е постъпило заверено копие от материалите по преписка вх.№ 3463/2017 г. по описа на ОП-Бургас по протест изх.№ 3463/17 от 13.03.2017 г. до началника на РДНСК ЮИРБургас

АДВ.Б.: Поддържаме жалбата.Моля да приемете като доказателства документите, които са  приложени към жалбата и тези представени от административния орган. По повод на преписката от Окръжна прокуратура Бургас считаме, че не е представена в цялост, тъй като от съпроводителното писмо на лист №198 от делото е видно, че е постъпила административната преписка на Община Созопол във връзка с издаване на разрешението за строеж №65, включително  и копие от  проектите, които обаче не са представени по делото. На лист №185 и №187 е посочено по делото писмо на Началника на РДНСК до МОСВ, но по делото не е представен отговор на МОСВ. Преписката,  с която Община Созопол е изпратила разрешението  за строеж №65 за извършване на служебната проверка  по ЗУТ в РДНСК.Моля да ми се даде възможност след комплектоване на преписките  да направя и други искания. Смятам, че преписките не са окомплектовани.На лист №198 има опис на Община Созопол, с който опис са изпратени документите по преписката.

АДВ.П.: Аз се присъединявам към казаното от процесуалния представител на жалбоподателя. Считам, че заповедта е незаконосъобразна, като се придържам към изложените основания на жалбоподателя. Относно доказателствените искания не се противопоставям и се присъединявам.Моля след окомплектоване на преписката да ми се предостави възможност да направя доказателствени искания, като назначавена на експертиза или др., но след като се запознаем с преписката в цялост.

Ю.К.А.: Оспорвам жалбата,като считам същата за неоснователна. Моля  да приемете преписката.Съобразно направените искания в жалбата, представям сигнал до Главния прокурор на Република Българияс изх.№ ЮИР-Б-30-00-46/23.01.2017г.Представям и поисканато от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател „Аполония ризорт“ писмо-отговор от МОСВ като  заверени копия и моля да  ги приемете по делото. По направеното искане в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя за предоставяне от страна на ответния орган на преписката, постъпила в  РДНСК- ЮИР Бургас по чл.156 от ЗУТ моля, да се конкретизира, тъй като е задължение на съответната община, след издаване на разрешението за строеж същото да бъде представено или изпратено до РДНСК, което става посредством едно придружително писмо. Разрешението за строеж безспорно е в кориците на делото и моля, да се конкретизира какво се търси – това представлява цялата преписка по чл.156 ЗУТ.

АДВ.Б.: Бихме искали да се приобщят съпровидителното писмо и обратната разписка, с които Община Созопол е изпратила разрешението за строеж №65 на РДНСК ЮИР Бургас.Тези доказателства  може би  е по-разумно  да се представят от Община Созопол.Ако ги няма в преписката от Община Созопол моля, да задължите евентуално представителя на Община Созопол да ги  добави.

АДВ.Й.: Оспорваме заповедта на РДНСК и се присъединяваме към мотивите изложени в жалбата на жалбоподателя.Във връзка с направените доказателствени искания заявявам, че ние сме изпратили всички документи във връзка с издаденото строително разрешение, включително различни копия от проектите по различните части. До Окръжна прокуратура Бургас за издаденото резрешение са изпратени копия от проектите, видно от писмо от 28.02.2017г., включително и изисканите документи от 09.03.2017 година.Представям ги  и двете писма.Във връзка с направеното в днешното съдебно заседание искане от жалбоподателя за представяне на доказателства във връзка с проверката по чл.156 ЗУТ, представям писмо на Община Созопол  с изх.№5-24-00-82/1/ 29.03.2017 година,ведно с придружително писмо с документи описани в писмото, което е получено и удостоверено от РДНСК-ЮИР Бургас с техен печат от 30.03.2017 година,  от което е видно, че са изпратени всички документи във вързка  с проверката по чл.156 от ЗУТ. Считам, че то е налице като доказателство за началния момент на изпращане на преписката и съответно получаването й в РДНСК, вместо необходимостта от представяне на обратни разписки. Това е по-достоверен документ  в тази връзка Няма да сочим други доказателства в настоящия момент от процеса.

АДВ.Б.: За нас е важно, че е изпратено и получено.

ПРОКУРОР А.Ч.: Жалбата е процесуално допустима.Нямам доказателствени искания.Да се приложат всички документи. Ще представим документите, които са в прокуратурата. Резонно е от строителния контрол да се представи протокол от проверката.

Съдът, като взе предвид становищата  на страните по доказателствата  намира, че представената административна преписка, ведно с материалите от прокуратурата и представените в днешното съдебно заседание следва да бъдат приети и приложени по делото, поради което

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА постъпилата административна преписка, както и материалите постъпили от Окръжна прокуратура Бургас.

ПРИЕМА придставените в днешното съдебно заседание писмени доказателства от РДНСК-ЮИР Бургас  сигнал до Главния прокурор  на Република България с изх.№ ЮИР-Б-30-00-46/23.012017г. и отговор от МОСВ с изх.№ 48-00-189/31.05.2017г., както и  представените от главния архитект на Община Созопол  писмени доказателства- три броя  придружителни писма, изпратени от кмета на общината до Окръжна прокуратура Бургас и РДНСК-ЮИР Бургас.

По доказателствените искания съдебния състав намира, че следва да задължи РДНСК – ЮИР Бургас, респ. Окръжна прокуратура Бургас, според това къде се намират поисканите доказателства да представят  копия от тях, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА РДНСК – ЮИР Бургас, респ. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС, според това къде се намират поисканите доказателства, да представят  копия на инвестиционни пректи във вързка с издаденото разрешение строеж №65 на спорния басейн с външен бар.

Що се отняса до искането за представяне на известия за доставяне, с оглед удостоверяване датата на уведомяване на РДНСК ЮИР Бургас за издаденото разрешение за строеж съдът намира същато за допустимо и относимо към предмета на спора, но доколкото това обстоятелства се удостоверява от представения печат на РДНСК на придружително писмо представено от адв Й. с вх.№ЮИР–Б-30-00-324/30.03.2017 г., поради което и с оглед процесуална икономия искането не следва да бъде уважавано, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

          НЕ УВАЖАВА искането за представяне на известие за доставяне с оглед удостоверяване датата на уведомяване на РДНСК ЮИР-Бургас за издаденото разрешение за строеж.

 Съдът счете, че делото не е  пълно, всестранно и обективно изяснено, поради което счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 06.12.2017 година  от 14:40 часа, за която дата  и час страните се считат за  редовно уведомени.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:56 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: