ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 11.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На единадесети октомври                        две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2221  по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С.,  редовно и своевременно призован, не се явяват.Представляват се от  адв.Бакалова, надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к. Й.А., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор А.Ч..

ПРОКУРОР А.Ч.- На основание чл.16, ал.1 от АПК моля  да конституирате прокуратурата като страна в производството.

Съдът предвид компетентността на прокуратурата за общ надзор за законност, с оглед наличието на предпоставките на чл.16, ал.1 АПК, както и с оглед обстоятелството, че производството е инициирано  по прокуроски  протест

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като Заинтересована страна в настоящето производство прокуратурата на Република България, представлявана от прокурор А.Ч.,  прокурор при Окръжна прокуратура- Бургас.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.БАКАЛОВА: Считам, че не следва да се дава ход на делото, тъй като не са призовани всички страни в производството. На лист №119 от делото е посочен и „Долен” ЕООД и главния архитект на Община Созопол, но тези лица не  са призовани в днешното съдебно заседание.

 

Ю.К.АЛЕКСИЕВА: Поддържам становището, изразено от процесуалния представител на жалбоподателя, тъй като считам, че главния архитект на Община Созопол е възложител на разрешителното за строеж  както и  „Долен” ЕООД и са заинтересовани лица в настоящето  съдебно производство и следва да бъдат призовани, поради което считам, че не следва да бъде даден ход на настоящето съдебо заседание.

ПРОКУРОРА А.Ч.- Считам, че са налице процесуални пречки, поради ненадлежно призоване на страни по издаденото разрешение за строеж, които се явават страни в настоящето производство. Моля да се изиска цялата административна преписка по издаденото разрешение за строеж за следващото съдебно заседание.

По хода на делото съдът, след констатира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради  пропуск да бъдат призовани заинтересованите страни, а  имено втория титуляр вписан в разрешителното за строеж, предмет на спора „Долен” ЕООД,  както и главния архитект на Община Созопол, а и с оглед зачитане принципа на процесуална икономия намира, че такъв следва да бъден даден в следващото съдебно заседание след редовно призоваване на всички заинтересовани страни, като следва да задължи главния архитект не по-късно от  следващото съдебно заседание  да представи пълната административна преписка по издаването на  спорното разрешение за строеж № 65.

Съдът като взе предвид,  че са налице  процесуални пречки за даване ход на делото поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ОТЛАГА делото  и го  НАСРОЧВА за 15.11.2017 година от 13:30 часа, за която дата и час да бъдат призовани заинтересованите страни „Долен” ЕООД и главния архитект на Община Созопол.

ЗАДЪЛЖАВА главния архитект на Община Созопол не по-късно от  следващото съдебно заседание да представи пълната административна преписка по издаването на  спорното разрешение за строеж № 65/22.05.2012 година.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: