ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На шести декември                                   две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Г.Д.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2221 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С.,  редовно уведомен, не се явяват.Представляват се от  адв.Б., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к. Й.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДОЛЕН“ ЕООД Р.М.М.редовно уведомена, изпраща за представител адв.П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ редовно и своевременно призован, не се явява. Изпраща процесуален представител адв.Й., надлежно упълномощен, с представено пълномощно.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Д.

 

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ.П.: Да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото

 

Предвид обстоятелството, че  не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Съобразно вмененото ми задължение представям одобрените инвестиционни проекти във връзка с издадено от главния архитект на Община Созопол разрешение за строеж №65/22.05.2012 година за процесния строеж, ведно с опис и  с препис за останалите  страни по делото.Моля да примете писмените докозателства по делото.

АДВ.Б.: Поради техния обем, ако е възможно да ни дадете възможност да се запознаем с проектите и да ангажираме доказателства.С писмена молба да депозираме  искане за допускане на съдебно-техническа експертиза. Във връзка с приобщените доказателства на лист №167 и №169 е приложено писмо на АГКК, от което  е видно, че  в имота няма дюни.Имам едно искане – моля да задължите СГКК -Бургас да представи цветно копие на специализираната карта и регистри за обектите по ЗУЧК и приложения регистър. След това писмо регистъра е коригиран и вече не са указани  пясъчни дюни. Във връзка с  представеното в предходно съдебно заседание от отвентника  на писмо на МОСВ моля,  да изискате  от Директора на РИОСВ Бургас писмата цитирани в писмото на МОСВ с изх.№ 48-00-189/31.05.2017г., които са потвърдени- с изх.№ГЮ40(6)/31.03.2017 г., ГЮ 40(7)/ 31.03.2017г. , ГЮ 40(8)/ 31.03.2017 г., ГЮ 40(9)/03.04.2017 и ГЮ 30(8)/ 31.03.2017г.на директора на РИОСВ Бургас.Нямам други доказателствени искания.

АДВ.П.:Придържам се към направените искания. Приготвила съм и  моля да се примемат като  доказателства следните писмени доказателства:  писмо с изх. №4-24-00-74/т 23.05.12 година.Писмото, което се представи е от 2017 година. А с това  е изпратената преписка по проверка на строителното разрешение №65/22.05.2012 г.и към него е приложена обратна разписка, че преписката е  получена на 28.05.2012 година в РДНСК-Бургас.

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Не възразявам да бъдат приети като  доказателства по делото.Не се притивопоставям  на  направените искания от процесуалния предстватител на дружеството жалбоподател  за задължаване на трети неучастващи лица по настоящето съдебно  производство, както и не възразявам да бъде предоставен срок да се запознаят с представените в днешното съдебно заседание  писмени доказателства и формулиране на задачи за съдебно-техническа експертиза. Няма да представам нови  доказателства.

АДВ.Й.: Моля да приемете представените по делото  от процесуалния представител на РДНСК- Бургас писмени доказателства, както и от заинтересованата страна „Долен“ ЕООД като потвърждавам автентичността и достоверността на представеното  писмо предвид това, че той изхожда от Обищана Созопол.

ПРОКУРОР Д.: Не възразявам да се приемет писмените доказателства, както и да се  уважат исканията.

СЪДЪТ, като взе предвид становищата на страните и направените доказателствени искания намира представените доказателства  за допустими и относими към предмета на спора, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  и прилага по делото копие на писмо с изх.№ 4-24-00-74/23.05.2012 година,  ведно с копие на  известие  за доставяне.

ПРИЕМА и прилага по делото  молба с представени по опис писмени доказателства, ведно с писмените доказателства, посочени в описа представен от процесуалния представител  на  РДНСК ЮИР Бургас, касаещи  инвестиционен проект във връзка с издадено от главния архитект на Община Созопол разрешение за строеж №65/22.05.2012 година за процесния строеж.

Съдът по направените доказателствени искания за служебно изискване на писмени доказтелства, а именно извадка на графичната част и регистърна част на Специализираната карта на плажовете и дюните намира същите за относими към предмета на спора, поради което намира, че следва да бъдат уважени.

Уважено следва да бъде искането за представяне на цитираните писма в представеното в предходното  съдебно заседание писмо от Министър на МОСВ  на официални документи, цитирани в същото писмо, поради което

                              О П Р Е Д Е Л И:

ИЗИСКВА от СГКК  ГРАД БУРГАС извадка от графичния и текстови материал на Специализираната карта на плажовете и дюните на Черноморското крайбрежие, в частта касаеща спорния имот, а в случай, че същия не присъства да бъде представена извадка от регисттър, от която да е видно кои близки или поредни номера на имоти е отразено съществуването на дюни.

ИЗИСКВА от РИОСВ-Бургас  писма с изх.№ 48-00-189/31.05.2017г., които са потвърдени- с изх.№ГЮ40(6)/31.03.2017 г., ГЮ 40(7)/ 31.03.2017г. , ГЮ 40(8)/ 31.03.2017 г., ГЮ 40(9)/03.04.2017 и ГЮ 30(8)/ 31.03.2017г. на Директора на РИОСВ Бургас.

СЪДЪТ като взе предвид, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено намира, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.01.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: