ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,01.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На първи април                                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2221 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

       ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.Г., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от адв.Ф., с представено пълномощно, находящо се на лист 62 от делото.

       ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Б., с представено пълномощно, находящо се на лист 63 от делото.

       Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Т.Д.Ч., която е депозирала заключението си в законоустановения срок.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Ф.: Да се даде ход на делото.

Адв.Б.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

Адв.Ф.: Да се допусне до разпит вещото лице.

Адв.Б.: Не възразявам да се разпита вещото лице в днешно съдебно заседание.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА до разпит вещото лице, на което снема самоличността, както следва:

Инж.Т.Д.Ч. - българска гражданка, семейна, неосъждана, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК, обеща да даде безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Депозирала съм заключение, което поддържам.

 

Адв.Ф.: Казвате, че фургонът се използва за съхранение на амбалаж. Какъв е този амбалаж – търговски или битов?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Вие си преценете. Във фургона се съхраняват  касетки и бидони.

Адв.Ф.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Б.: Според Вас обследваният обект би ли могъл да бъде отделен от мястото, на което е поставен и да бъде сложен на друго място?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Няма никакъв проблем. Обектът е поставен с автокран и не е свързан със земята. Фургонът е на шейна и преместването му става с автокран.

 

Адв.Б.: Нарушава ли поставянето на процесния обект целостта на земята?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към заключението съм приложила снимков материал и на снимката се вижда, че фургонът не нарушава изобщо целостта на земята.

Адв.Б.: Нямам повече въпроси.

 

Адв.Ф.: Във връзка с последния въпрос, зададе от ответната страна, на снимката се вижда, че има жица (кабел) над фургона. Това не представлява ли опасност?

Съдът НЕ ДОПУСКА поставеният въпрос към вещото лице.

 

Адв.Ф.: Нямам други въпроси.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, за чието изготвяне определя възнаграждение в размер на 200 лева, платими от внесения депозит.

 

Адв.Ф.: Няма да соча други  доказателства.

Адв.Б.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането им.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Ф.: Считам, че за безспорно е установено, че не е налице хипотезата, в каквато може да се приложи заповедта, която оспорваме. Става въпрос за обект, който не е търговски. Ако общината има някакви претенции, следва да съгласува иск по съответния текст, а не като използва чисто административната си власт да разрешава материалноправни спорове.

Представям списък за разноските, които сме направили по делото, но с правописна грешка, която поправям сега. Моля да ни присъдите направените поделото разноски.

Ще представя в указан от съда срок писмена защита.

 

Адв.Б.: Моля да оставите без уважение подадената срещу административния акт жалба. Същата е неоснователна и недоказана. Административният акт е издаден от компетентен орган, в кръга на правомощията, при правилно прилагане на материалноправните норми и при спазване на административната процедура по издаването му.

Твърденията за наличие на спорове, които общината добросъвестно решавала с непозволени административни способи, са както ирелевантни, така и недоказани и най важното неотносими към настоящото дело.

Моля да ни бъдат присъдени разноските по делото.

Ще представя писмени бележки.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като дава на страните 14-дневен срок за депозиране на писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: