ПРОТОКОЛ

Година 2015,21.01.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и първи януари                         две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 2221 по описа за 2014 година.                      

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

                ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.С.Г., редовно уведомена, не се явява, представлява се от адв.Ф., който представя пълномощно с договор за правна помощ и посочени разноски.

                ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно уведомен, представлява се от адв.Б., който представя пълномощно.

                Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

         ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

               По хода на делото съдът

О П Р Е Д Е Л И:
                   ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

                Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

         Адв.Ф.: Поддържам жалбата изцяло по основание и претенция и моля да се уважи същата и ни се присъдят разноските.

         Нови доказателства няма да соча.

         Това искане е направено във връзка с преюдициалния въпрос, който съдът счете за неотносим към настоящия спор.

         Адв.Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Твърденията за наличие на преюдициален спор считам, че са недоказани. На първо място: не е представено цитираното в жалбата искане, а дори да беше представено, входирането на каквото и да било искане в Община Поморие не е основание по смисъла на закона за спиране на настоящото производство, поради наличие на висящ спор. С жалбата са направени и доказателствени искания за назначаване на експертиза, които не чух дали се поддържат.

         Адв.Ф.: Поддържам искането ни за извършване на експертиза.

         Адв.Б.: Считам, че въпрос № 1 от искането за назначаване на експертиза от страна на жалбоподателя е неотносим към предмета на спора;

         Въпрос № 2 също е неотносим, освен, ако от „установяване на състояние” се иска да се изследва материала и конструкцията;

         По доказателствено искане № 3 – Актът за частна общинска собственост е представен по делото, а въпросният договор за доброволна делба не е уточнено в каква връзка се иска и какви обстоятелства ще бъдат установявани с него.

         Адв.Ф.: Оттеглям искането по отношение договора за доброволна делба.

         Относно въпрос № „Установяване на състояние …” считам, че е от съществото на спора, тъй като заповедта касае само частта на обекта, който се използва по предназначение. В това отношение има съдебна практика. Твърдим, че обектът не се използва за стопанска цел. Там се държат лични вещи. Ако ответната страна оспорва това, ще поддържам искането за експертиза. Обектът не се използва за стопанска цел.

         Адв.Б.: Ние сме съставили съответния констативен протокол и сме издали заповедта.

 

               По доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

                   ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпрос № 2 от Раздел ІV „Доказателствени искания” от жалбата.

                   Експертизата да се извърши от вещото лице инж.Т.Ч. при депозит в размер 200 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес.

                  

                   ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 01.04.2015г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

                   Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

               Протоколът се изготви в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

         СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: