ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.04.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осемнадесети април                                     две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2220 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.31 часа се явиха:

 

За ищеца „Фламинго шипинг“ ЕООД се явява адвокат Ц..

За ответника Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ - юрисконсулт К..

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

Явява се вещото лице инж.д-р И.Г.Т..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Инж. д-р И.Г.Т., 72г., българин, български гражданин, неосъждан, без особени отношения със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице Т.: Представил съм експертно заключение, което поддържам. Става дума за искане от страна на ищеца за намаляване на пристанищна такса от страна на ответника, за това, че е използван чартиран кораб Ро-ро. Такива намаления на таксите ги има по света, има ги и у нас разбира се, тъй като с Ро-ро технологията се спестяват сили и средства, обработва се по-бързо. Такова редуциране е предвидено и по нашия закон. В случая обаче, този Ро-ро кораб е обработван не по класическата технология, която спестява сили и средства, а товаренето е извършено като генерален товар и оттам ищецът няма основания за искане на редукция на таксите. По тази причина всички отговори са направени в позиция, че корабът е обработван по технология за генерални товари, а не за Ро-ро товари, и моите текстове са в тази насока.

Вещото лице Т. на въпросите на адвокат Ц.: По делото спорните такси са канална, тонажна и светлинна. Тези такси не са стифадорски. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ събира тези такси, които са регламентирани в Закона за морските пространства, чл. 103 на този закон. Изписал съм ги в отговора си по задача №6. Каналните такси зависят от брутния тонаж на кораба. Тонажните такси също зависят от бруто тонажа, линейните такси зависят от дължината на кораба, и светлинни такси, наречени са още фарови такси, зависят пак от брутния тонаж. Петата такса е за отпадъци, но пак зависи от бруто тонажа. Т.е. големината на кораба определя таксите, които събира ответника. Стифадорските такси това са таксите за обработка на товара от съответния пристанищен терминал. Те зависят основно от вида на товара и от количеството на товара, от неговия тонаж, като съм дал пример на едно от пристанищата, където е обработван кораба за въпросния товар слама на бали. Ако беше технологията Ро-ро, щеше да се таксува на брой камион, а в случая таксата е на обработен тон, тъй като е по технология за генерални товари. Базата за определяне на таксите и бруто теглото на кораба се определя по документи. Тези цифри са записани в корабните документи. Бруто тонажа се определя от експерти, одобрени от Морска администрация, по методика, заложена в Международна конвенция за тонажно измерване. Максималната дължина се записва в корабните документи и двете цифри не подлежат на допълнително измерване. При начисляване на тези три такси има значение, ако корабът е обработван по класическата обработка на генерални товари. Товарът няма значение, само въпросните цифри- бруто тонаж и дължина. Когато е използвана Ро-ро технологията, тогава отново не самия товар, а технологията определя редуцираните такси. Това е записано мисля в т.16 в допълнителните разпоредби на самата тарифа, че технологиите определят таксите, а не самия товар. При отговорът ми на въпрос 6, където съм посочил, че член 6 от тарифата се отнася за Фериботен комплекс Варна, в самата редакция е посочено така, като може би редакторът е имал предвид, че засега, към днешно време, фериботен комплекс за обработка на жп вагони има само във гр. Варна, но аз не бих се съгласил с това, може и Бургас да се сдобие с такъв терминал, но за сега е така- фериботен комплекс Варна.

Вещото лице Т. на въпросите на юрисконсулт К.: Предвид факта, че процесните кораби са посетили Бургас и Варна, не следва да се прилага редукция, не трябва да се прилага редукцията на тарифите, тъй като не прилагат класическа Ро-ро технология, а прилагат обикновената технология за обработка на генерални товари.

Прокурор КОЛЕВ: Нямам въпроси към вещото лице.

Адвокат Ц.: Да се приеме заключението, с изключение на отговора на задача 6, където отговорът е необоснован и се прави тълкуване на законовата разпоредба, което не е от компетентността на вещото лице.

Юрисконсулт К.: Считам, че няма пречки да се приеме заключението на вещото лице, особено с отговорите, които даде в съдебната зала, тъй като изхожда от собствената си компетентност.

Прокурор КОЛЕВ: Да се приеме заключението.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице възнаграждение в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Адвокат Ц.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

Прокурор КОЛЕВ: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат Ц.: Моля да уважите исковите претенции на моя доверител така, както са предявени и допълнително уточнени, тъй като са доказани по размер. Ответникът е действал в условията на техническо агентиране и не би следвало да е предмет на доказване, тъй като фактурите са издадени от негово име. Доказа се, че процесните суми подлежат на връщане, защото двата кораба са от типа Ро-ро и съгласно чл.6 от Тарифата, за всяко посещение е следвало да бъде събирана такса от 750 евро, а не отделни линейни такси. Следователно са налице вреди и пряка последица от незаконосъобразни действия на ответника, произтичащи от неправомерно събрани такси. Налице е неоснователно обогатяване на ответника за сметка на ищеца, защото доверителят ми е заплатил процесните суми по фактурите, издадени от ответника. Ответникът не успя да докаже основателността за издаване на тези фактурни и за полученото от него плащане. Следователно, ако сумите са получени без основание, подлежат на връщане. Ето защо моля да осъдите ответника да върне сумите на ищеца, с които се е обогатил неоснователно, ведно с лихвите. Моля да ни присъдите разноските по делото, като представям списък на разноските. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмена защита.

Юрисконсулт К.: Моля да се произнесете с решение, с което или да приемете, че исковете са недопустим, тъй като са подадени от лице без процесуална легитимация, или че същите са неоснователни. В случая не са настъпили вреди за ищеца, тъй като той действа като корабен агент, той е само представител и вредите няма как да настъпят за представителя, но произтичат от особеността на отношенията. Считам, че искът е неоснователен и недоказан, тъй като съгласно заключението на вещото лице, в конкретния случай не следва да бъде прилагана претендираната от ищеца редукция на такси за Ро-ро кораб, поради което таксите са начислени правилно и няма да бъдат връщани. В писмени бележки ще изложа допълнително становище, като моля да ми определите срок за представянето им. Претендирам съдебно-деловодни разноски и присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

Прокурор КОЛЕВ: Искът е неоснователен, като пристанищните такси са правилно определи без редукцията по отношение на Ро-ро корабите.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направените искания, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: