ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 08.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На осми ноември                                             две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: Маринела Вълчева

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2220 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За ищеца „Фламинго шипинг“ ЕООД се явяват управителят Г.И.и пълномощникът адвокат Ц., надлежно упълномощен.

За ответника Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ се явява юрисконсулт К., надлежно упълномощена.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

 

Адвокат Ц.: Не съм запознат подробно с адм.д.№ 2381/2016г. на АСБ. Доколкото има идентичност между страните в адм.д.№ 2220/2017г. и тези от адм.д.№2381/2016г. на правопораждащото се основание по ЗОДОВ, то съединяване на делата е допустимо. Заявявам, че по фактура №125458/05.09.2014г. претендираме сумата от 4 177 евро, вместо записаната 4 927 евро. Същото е и за следващата фактура № 125551/26.09.2014г.

Управителят ИВАНОВ: Ще поясня- настоящото дело е конкретно за определен тип кораби, с определен вид такса. По другото дело таксите са различни. Има съвпадение по фактурите, едното е за едно нещо, при това дело е една корабна такса, конкретно за кораб тип Ро-Ро, а по другото дело е по Тарифа и таксите са различни, даже има съвпадение. Едното дело го заведохме, защото изтичаха сроковете и нямаше да мога да си възстановя сумите.

Адвокат Ц.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт К.: Да се даде ход на делото.

Прокурор КОЛЕВ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила искова молба от „Фламинго Шипинг“ ЕООД против Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ с искане да бъде осъдена ответната страна да заплати на ищеца сумата от 51 447.47 лева, представляваща левова равностойност на сумата от 26 035 евро- неоснователно събрани такси по фактури- надвзети суми, както следва:

1) за моторен кораб „Авива“

- по фактура №216532/15.09.2014г. сумата от 4 188 евро;

- по фактура №216592/02.10.2014г. сумата от 4 188 евро евро;

- по фактура №216675/24.10.2014г. сумата от 4 188 евро;

- по фактура №216760/14.11.2014г. сумата от 3 888 евро;

- по коригираща фактура № 216795/25.11.2014г.- досъбрана корабна тонажна цена 301 евро.

2) За моторен кораб „Алтай“

- по фактура №125448/05.09.2014г. сумата от 4 177 евро;

- по фактура №125551/26.09.2014г. сумата от 4 177 евро.

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор по исковата молба, с който е заявено становище за недопустимост на исковата претенция, поради липса на активна процесуална легитимация, алтернативно за неоснователност на претенцията.

По делото са приложени писмени доказателства.

Съдът УКАЗВА на страните, че следва да установят в настоящото производство фактите, на които основават своите искания или възражения. В тежест на ищеца е да установи, че е претърпял вреди (преки и непосредствени) от виновното противоправно поведение на ответника, както и да докаже размера на тези вреди.

 

Адвокат Ц.: Поддържам исковите претенции така, както са предявени и уточнени пред Софийски градски съд. Прилагам молба уточнение и за вас. Поддържам и направеното уточнение пред настоящия състав, с която уточнявам претенциите единствено като основание, с оглед налагащата се преквалификация по ЗОДОВ във вр. с чл. 203 и сл. от АПК. Претендираме обезщетение за вреди от незаконосъобразни действия на служители на изпълнителна агенция „Пристанищата администрация“ от териториалното поделение на ответника от иска при изпълнение на възложена административна дейност, а именно начисляване и събиране на корабни такси, както и претендираме и законната лихва от датата на завеждане на делото. Моля да се приемат доказателствата, които са представени пред Софийски градски съд.

Юрисконсулт К.: Оспорвам исковата молба и поддържам заявеното в отговора, като по молбата уточнение, която ни е представена в момента, заявявам следното: 1.Първо изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“ не съществува. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е създадена по чл.103 от Закона за морски пространства и водни пътища в Република България и същото е юридическо лице - търговец по чл.62, ал.3 от Търговския закон. В този смисъл предприятието не е администрация и няма поделения, които да имат такава структура. Неговите отделения също са търговски клонове, вписани по Търговския закон. На следващо място, поддържам твърдението, че ищецът не лицето, което може да претендира сумите, доколкото твърди, че е корабен агент. Собственикът е този, който може да предявява подобни искове, а корабния агент е негов агент, който извършва действията от негово име и за негова сметка. Поддържам доказателствените искания направени в отговора, като моля, ако не бъде назначена нова експертиза, то да бъде приета тази, която е изслушана в предходно заседание на Софийски градски съд. Моля да назначите същата експертиза с вещо лице, което е специалист по експлоатацията на пристанищата и което да отговори на въпросите в молбата. Моля да се приемат и писмените доказателства в отговора, които са приложени към делото на Софийски градски съд.

Прокурор КОЛЕВ: Считам, че искът е неоснователен и необоснован, като е налице търговски спор, извън хипотезата на ЗОДОВ, поради изложените съображения от ответника. Считам, че не са настъпили вреди за ищеца, тъй като не е той лицето, което следва да заплати тези пристанищни такси. Няма да соча други доказателства. Да се приемат събраните и поисканите такива, с оглед изясняване на делото.

Адвокат Ц.: По отношение на развитото от ответника възражение, че ДП „Пристанищна администрация“ не е административен орган, в което исковата претенция по чл.1 от ЗОДОВ и производството по чл. 203 от АПК част не са допустими смятам, че искът е допустим, въпреки че ответникът не е държавен орган. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ представлява организация, която е овластена по силата на закона- Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) с властнически правомощия, да осъществява административна дейност, а именно дейността по начисляване и събиране на корабни такси и в рамките на закона едностранно да възникват правни последици. И именно поради това смятаме, че искът е допустим. Относно искането за експертиза смятам, че съдът е компетентен да формулира становище по традиционни въпроси и без помощта на вещо лице със специално за това образование, но алтернативно, ако настоящия съд счита, че е необходима експертиза, то моля да се назначи друго вещо лице, защото имаме известни възражения относно безпристрастността на вещото лице, което извърши експертизата пред Софийски градски съд.

Юрисконсулт К.: По т.2 от въпросите на поисканите от нас експертиза правя следното уточнение, като въпросът да се чете: „Според представените регистрационни сертификати какви товари може да превозва всеки от двата процесни кораба?“

 

СЪДЪТ намира приложените към исковата молба и отговора на ответника писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното от ответната страна искане за допускане на съдебно-техническа експертиза с посочените в отговора на исковата молба задачи, доколкото същото ще спомогне за изясняване на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените по делото писмени доказателства.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да се изпълни от вещо лице, специалист по експлоатация на флота и пристанищата, със задачите, посочени в отговора на исковата молба по т.1-5 (л.43 от делото на Софийски градски съд), уточнени от ответната страна в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 300 лева, платим от ответната страна в 7-дневен срок от днес, като уведомява страните, че вещото лице ще бъде определено в закрито заседание.

 

Адвокат Ц.: Моля да ни бъде предоставена възможност да поставим допълнителна задача към допуснатата експертиза.

 

Съдът, с оглед събиране на допуснатите доказателства и направеното от пълномощника на ищеца искане,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.01.2018 от 11.50ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ищеца да постави допълнителни задачи към допуснатата съдебно-техническа експертиза в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.34 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: