ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети октомври                                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 2220 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.56 часа се явиха:

 

За ищеца „Фламинго шипинг“ ЕООД се явява адвокат Ц..

За ответника Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ не се явява представител, редовно уведомен.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Стоянова.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Адвокат Ц.: Няма да соча други доказателства. Моля доказателствата, които бяха представени пред ВАС, да се вземат под внимание при решаването на делото.

Прокурор СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събиране на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА ПО СЪЩЕСТВО.

 

Адвокат Ц.: Моля да уважите исковите претенции на моя доверител, така както са предявени и предварително уточнени, като са доказани по основание и размер. Довереникът ми е действал в условие на фактическо агентиране, тъй като фактурите са издавани от негово име. Доказа се твърдените на ищеца, че процесните суми подлежат на връщане, тъй като двата кораба са РО-РО като съгласно чл. 6 от Тарифата за пристанищните такси е следвало да се събере такса от 750 евро, а не отделни линейни, светлинни и канални такси. Налице са вреди, пряка и непосредствена последица от незаконосъобразната дейност на ответника от събиране на  пристанищни такси. Налице е неоснователно обогатяване на ответника за сметка на ищеца, защото видно от събраните по делото доказателства, доверителят ми е заплатил процесните суми по фактурите, издадени от ответника. Ответникът не успя да докаже наличните основания за издаване на тези фактури, съответно за полученото плащане. Съответно сумите са получени без основание и подлежат на връщане. Моля да осъдите ответника да върне сумите, с които се е обогатил неоснователно, както и разноските по делото, съгласно представения списък на разноски. Моля в определен срок от съда да представя писмени бележки.

Прокурор СТОЯНОВА: Поддържам становището на прокурора изразено в съдебно заседание от 18.04.2018г. за неоснователност и недоказаност на предявения иск, тъй като според заключението на вещото лице в конкретния случай не следва да бъде прилагана редукция на такси за РО-РО кораб, поради което таксите са начислени правилно и не следва да бъдат връщани.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане определи на пълномощника на ищеца 10-дневен срок за представяне на писмена защита.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: